GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

— PCB-konsentrasjonen er av de høyeste som er målt i noe vassdrag i Norge - høyere enn for Tveitevannet i Bergen, sier ekspert på vannforurensning, Anders Hobæk.

Advarte vegkontoret Hobæk jobber for Norsk institutt for vannforskning, men er rådspurt av Nesttun-vassdragets venner som privatperson for å vurdere resultatene av prøvene. De ble tatt dagen etter at demningen ble revet 30. mars i år.

Nesttunvassdragets venner er opprørt over Hordaland vegkontor. De advarte nemlig vegkontoret mot å rive demningen på Nesttun. De viste til at det i dammen bak demningen trolig var lagret opp store mengder miljøgifter i bunnslammet.

— De valgte å ignorere våre advarsler, sier leder Atle Grimstad i Nesttunvassdragets venner.

Lovet å bevare demning Den verneverdige demningen ble revet, trass i at vegkontoret hadde lovet å bevare den. Så flommet vannet fra demningen nedover elven, og med vannet fulgte store mengder bunnslam.

Det er analyser av dette bunnslammet som avdekket giftsjokket. Analysene er foretatt av Chemlab AS.

-Analysesresultatene tyder på at sedimenter i dammen inneholder betydelige mengder av miljøgiftene kobber, kvikksølv, dessuten bly, sink, kadmium og PCB.- skriver Anders Hobæk i sin vurdering av måleresultatene.

— Det mest foruroligende er de høye målingene for kvikksølv og PCB, sier Hobæk.

Sterkt forurenset En av prøvene, som er tatt av bunnslammet i selve demningen, viser at mengdene av kopper og kvikksølv er så høye at de er å anse som sterkt forurensede. Det samme gjelder for den PCB-mengden som er påvist i prøven nedenfor vassdraget.

— Det er bare i prøver tatt i de mest forurensede havnebassenger og fjorder at det er målt høyere konsentrasjonen av PCB, sier Hobæk.

Han tør ikke si noe sikkert om mengden av forurensing, men mye tyder på at forurensningen har pågått over lang tid.

Farlig fisk - Utgjør forurensningen noen fare for livet i Nesttunvassdraget?

— Det er en generell advarsel mot å spise stor ørret i norske vassdrag på grunn av kvikksølvforurensningen. Det er kjent at det er kvikksølv i de øvre bunnsedimentene i Nesttunvannet. Vi vet nå at det er funnet høye konsentrasjoner av PCB i en prøve tatt i elven. Derfor må det tas prøver av fisken i vassdraget før man kan slå fast at den ikke er farlig å spise, sier Anders Hobæk.

Les også: Skepsis ved vegkontoret Krever opprydning

BOSS OG GIFT: Det er ikke bare det synlige bosset som bekymrer Atle Grimstad i Nesttunvassdragets venner, men også de store mengdene med miljøgifter som skjuler seg i bunnslammet. (FOTO: ØRJAN DEISZ)