Det er hovedtrekkene i den første rapporten til geologene etter raset ved Hatlestad terrasse for en drøy uke siden.

— Vi ser på området som et potensielt, fremtidig rasområde, bekrefter geolog Arne D. Stordal i Multiconsult, som har utført vurderingene på oppdrag fra Bergen kommune.

De samme geologene kommer med en ny rapport over helgen. Der vil de gå inn på årsaken til at raset ble utløst.

Ustabile løsmasser

Geologene peker på at løsmassene i fjellskråningen på begge sider av skredgropen er potensielt rasområde, særlig ved store nedbørsmengder. De frykter også for steinsprang fra rasfeltet som nå ligger nakent igjen etter at vegetasjon og jord ble skrelt bort. Derfor anbefaler de at rasfaren for en større del av boligområdet ved Hatlestad terrasse blir utredet nærmere.

Multiconsult, som har undersøkt rasstedet, anbefaler først at kommunen vurderer nærmere en løsning med full sanering av husrekken Hatlestad terrasse 30-48, og de to rekkehusene 48 a og b, til sammen tolv boenheter. Geologene mener også at et garasjeanlegg bør rives. Rivingen anbefales på grunn av fremtidig rasfare, men også for å gi plass til ny vei som trekkes lengre unna fjellskrenten. Ved selve skrenten må det anlegges en solid skredvoll, mener geologene.

Full sikring et alternativ

Alternativt mener geologene hele det rasutsatte området må sikres ettertrykkelig.

Begge deler vil bli svært kostnadskrevende. Løsningen med full sikring av det rasutsatte området blir sett på som vanskeligst å kostnadsfeste. I tillegg fører et slikt alternativ til fremtidige vedlikeholdsutgifter.

— Hvordan kan slik sikring utføres?

— Med bolter, voller og nett, sier Stordal.

Kan være farlig

Geologene peker på at sikringsarbeidet kan være forbundet med betydelig risiko.

Bergen kommune har foreløpig ikke foretatt noen faglig vurdering av innholdet i den første rapporten fra geologene.

— Vårt mål er hele tiden å håndtere denne saken til beboernes beste, sier byrådsleder Monica Mæland.

Geologene har også undersøkt området rundt Hatlestad terrasse 95-101, der raset ble utløst. Fyllingene foran bygningene har ikke tilstrekkelig sikring mot utglidning, mener ekspertene. De mener likevel det blir trygt å bo der etter at sikringstiltak er satt ut i livet.

Ekspertene mener det lar seg gjøre å sikre de utsatte husene i Hatlestad terrasse mot steinsprang, men ikke godt nok mot jordskred. Det er årsaken til at de oppfordrer kommunen til å sanere disse husene.