Stevningen ble levert i går, bekrefter Gard-sjef Svein Buvik.

Statens kartverk registrerte grunnen alt i 1995, skriver Gard i en redegjørelse, men informasjonen ble ikke sendt videre til sjøkartbrukere, Kystverket eller Losvesenet.

«Hadde dette blitt gjort ville enten Kystverket merket grunnen eller losene vært kjent med den, og ulykken ville vært unngått», heter det i redegjørelsen.

— Må bære ansvaret

Gard mener den manglende merkingen er en feil og forsømmelse fra statens side, og at dette er av en slik art at staten også må bære ansvaret.

«Staten må ta det fulle ansvaret for at feil og mangelfulle rutiner i Sjøkartverket har resultert i en av de største skipskatastrofer i Norge i den senere tid», heter det i redegjørelsen.

Gard er et forsikringsselskap som dekker forsikringstakerens ansvar overfor tredjemann. Erstatningskravet på 171.777.580 kroner skal dekke Gards kostnader med å betale for berging av skipet, tap av liv, skade på personer og opprenskning etter oljesølet.

Klar til langvarig sak

Gard har veid for og mot et søksmål i lang tid. Nå er selskapet forberedt på en langvarig sak, dersom staten ikke er villig til et forlik.

Gard forsikrer sine forsikringer hos andre selskaper slik at byrden blir mindre når uhellet er ute. Det høye beløpet og avtalen med de andre forsikringsselskapene medvirker til at Gard går til sak.

«En slik prosess vil innebære betydelige kostnader, men vurderes likevel som regningssvarende mot bakgrunn av kravet størrelse», skriver selskapet i sin redegjørelse.

Staten tapte

Staten og Gard har allerede vært gjennom en runde i rettsapparatet. Den saken endte med at Høyesterett i februar i fjor bestemte at staten bare får dekket inntil 38 millioner kroner av regningen for opprenskningen etter ulykken.

Opprenskningen kostet 127 millioner kroner. Striden gjaldt hvor mye av kostnadene staten kunne velte over på forsikringselskapet. Staten mente den hadde krav på å få dekket inntil 90 millioner kroner, mens Gard mente grensen var 38 millioner kroner.