— Regjeringen ønsker å få på plass en permanent løsning for lagring av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

— Gulen er det beste alternativet for lokalisering av et slikt deponi. Dette alternativet har bred støtte fra Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og oljeindustrien, sier Enoksen.

Ved produksjon av olje og gass til havs blir det dannet avleiringer i rør og annet produksjonsutstyr. Slike avleiringer kan inneholde konsentrasjoner av radioaktive stoff.

Over 200 tonn lavradioaktivt avfall blir i dag midlertidig lagret på oljebaser langs norskekysten etter tillatelse fra Statens strålevern. Det er behov for å etablere en permanent løsning for deponering av avfallet.

Statens strålevern krever at det blir stilt statlig garanti før et deponi blir tatt i bruk. Det innebærer at staten garanterer for at anlegget blir drevet videre, eventuelt stengt og fulgt opp på en forsvarlig måte, dersom driftsselskapet for anlegget ikke skulle være i stand til å drive videre.

Et deponi i Gulen kan stå ferdig rundt årsskiftet 2006/2007.

HER KAN DET BLI AVFALLSDEPONI: LARS HELLANDSJØ,DAGLIG LEDER PÅ WERGELAND-HALSVIK OG BERIT MELBERG,STATOIL PÅ STANGENESET VED SLØVÅG I GULEN.
JAN M. LILLEBØ