Samferdslepolitikarane i Sogn og Fjordane går mot å avvikle båtruta. Dei meiner bygdene i Midtre Sogn ikkje har alternativ som er gode nok.

Som meldt i Bergens Tidende laurdag har fylkesrådmann Jan Øhlckers teke til orde for å avvikle det tradisjonsrike båtsambandet frå 1. mai 2014. Årsaka er eit nytt inntektsystem som gjer at overføringane til Sogn og Fjordane fylkeskommune vil gå ned. Utgiftene til kollektivtrafikk i fylket har i tillegg auka kraftig, samstundes som talet på reisande går ned. Samferdslesektoren har difor fått eit innsparingskrav på 42 millionar kroner.

I går drøfta politikarane for første gong det omstridde framlegget. Sjølv om det også fleire gonger tidlegare har brent eit blått lys for ruta mellom Bergen og Sogndal, ser det ut til at båten siglar vidare. Ifølgje Sogn Avis er det særleg omsynet til fjordsamfunna i Midtre Sogn, i kommunar som Vik, Balestrand og Høyanger, som gjer at politikarane vil prøve å halde oppe ruta.

— For Sogndal er det kanskje ikkje så ille om båten blir nedlagd, men når ein kjem lengre ut fjorden er det ikkje mange alternativa, sa nestleiar i utvalet, Trude Brosvik (KrF).