Dette går frem av det svar Andersen har gitt på spørsmålet i Stortinget som KrF-representanten fra Hordaland, Ingebrigt S. Sørfonn har stilt.

I svarbrevet sier Andersen at det er hans målsetting at kvikksølvforurensningen fra vraket av U 864 skal bli håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Andersen viser til alle de undersøkelser som er gjort og de anbefalinger som er kommet fra ulike hold. Statsråden skriver videre:

— Lågast risiko

«Det norske Veritas har gjort ei risikovurdering av dei alternative tiltaka. DnV si risikovurdering gjev ein klar indikasjon på at heving av vraket har størst miljørisiko på kort sikt. Miljørisikoen vil være relativt låg etter både tildekking og heving. Tildekkingsalternativet gjev såleis lågast miljørisiko samla sett.»

Videre skriver han:

«Etter mi vurdering synest det som det er eit grundig fagleg fundament som ligg til grunn for Kystdirektoratet sine vurderingar og konklusjon.»

Svaret blir ikke godt mottatt av Ingebrigt S. Sørfonn. Han sier til Bergens Tidende at statsråden ikke gir åpning for å snu alle steiner for å finne en god løsning på heving av vraket.

— Svaret sier ingenting om hvordan overvåking av en eventuell lekkasje fra et tildekket vrak skal skje. Statsråden kommenterer heller ikke den angst og uro som svært mange vil ha dersom det ligger begravd 65 tonn kvikksølv midt i matfatet, sier Sørfonn.

- Må vekk

Han konkluderer derfor slik:

— Vraket må vekk. Jeg for foreslå at statsråden ber fagmiljø med spesialkompetanse på komplisert hevings- og undervannsoperasjoner om en løsning på hevingsutfordringen, sier Sørfonn.

I sitt svar på spørsmålet fra Arne Sortevik, FrP, om det kan arrangeres en åpen høring om metodevalg for å sikre miljøet rundt Fedje, svarer statsråd Andersen at han ikke ser behovet for en slik høring. Han viser til at en slik høring med offentliggjøring av kostnadsoverslagene for de ulike alternativene, vil være svært uheldig i forhold til gjennomføringen av en anbudskonkurranse.