Forslaget ble lagt frem i byråd tirsdag formiddag.

Som ventet går de for en løsning med tunnel bak Bryggen, med innslag ved Kjøttbasaren. Tunnelen vil komme ut ved Slaktehustomten, og gå videre i Sjøgaten gjennom Sandviken.

— Dette er en sak vi har jobbet svært mye med, og vi mener nå å ha en innstilling som vil kunne få bred tilslutning i bystyret og sikre nødvendig fremdrift i det videre planleggingsarbeidet for Bybanen, skriver byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen i en pressemelding.

Vil ha arkitektkonkurranse

Byrådet bruker de første 13 sidene til å gå igjennom de tre hovedalternativene som er konsekvensutredet, vel vitende om at bystyret ikke vil ha noen av dem. Av de tre, mener byrådet at Bryggen-løsningen er den som får minst negative konsekvenser.

Først på side 14 nevnes løsningen med tunnelinnslag i Vetrlidsalmenningen eller Finnegårdsgaten:

"Byrådet mener dette er et godt alternativ til trase langs Bryggen.I utredningsarbeidet er det for dette alternativet vist til sterk konflikt med automatisk fredede kulturlag, og sårbarhet for framtidig havstigning og inntrengning av vann ved stormflo. Byrådet må i denne sammenheng påpeke at alternativet ble silt ut i en tidlig fase, og er således ikke konsekvensutredet til samme nivå som de andre hovedalternativene i Sentrum. Dette må ivaretas i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet. Det må også utredes hvordan alternativet med innslag i Vetrlidsalmenning / Finnegårdsgaten best vil kunne fungere sammen med en bymiljøtunnel, og hvordan løsningen girmuligheter for å stenge Bryggen for biltrafikk" heter det.

I tillegg til en utredning, ønsker byrådet en egen arkitektkonkurranse. Det er som kjent en prosess som tar lang tid.

"Byrådet mener det må avholdes en arkitekt -og designkonkurranse for å oppnå gode og helhetligeløsninger i området Torget / Bryggen. Arkitektkonkurransen må ha spesielt fokus på tunnelinnslag og utforming av Bybanen i overgangssonen til de historiske strukturene ved Bryggen/Finnegårdsgaten/Vetrlidsalmenningen. "

Sykkel, biltunnel - og bane vestover

Byrådet legger inn en rekke forutsetninger i sin innstilling, som gjør at vedtaket det inviterer bystyret til å gjøre blir svært omfattende.

For det første vil byrådet utrede og planlegge en "Bymiljøtunnel" parallelt med reguleringsarbeidet for Bybanen. Tunnelen skal avlaste Bryggen og Torget for biltrafikk, men byrådet går ikke inn på hvor den skal ha innslagspunkter, utenom at det bør skje i "randsonen av sentrum".

All planlegging skal skje med utgangspunkt i at Bryggen skal bli bilfri, noe planetaten har stilt seg tvilende til tidligere. Byrådet vil også ha plass til en høykvalitets sykkeltrasé.

Sist, men ikke minst: For å sikre kontinuerlig utbygging av et helhetlig bybanenett, vil byrådet intensivere reguleringsarbeidet vestover, det vil si banen som går sentrum, under Haukeland, over Mindemyren og under Løvstakken til Fyllingsdalen.

Enighet på sene møter

Det har vært en lang kamp om trasévalget gjennom sentrum, der den store nøtten for politikerne har vært om bybanen skal gå i dagen over Bryggen, eller i tunnel.

Sent 15. mai ble det etter hektisk møtevirksomhet på rådhuset, klart at både Høyre og Frp vil støtte en tunnel med innslag bak Kjøttbasaren. Også Arbeiderpartiet var positive til en slik løsning, men har kommet med noen ekstra krav for at de skal godta løsningen.

De tre partiene har gått i forhandlinger, og skal møtes igjen i morgen for å diskutere forslaget fra byrådet.

KrF er uenige

Som varslet tar KrF dissens i saken.

De har hele tiden jobbet hardt for en dagløsning over Bryggen, og forrige uke gikk deres Filip Rygg av som byråd for byutvikling, klima og miljø, fordi han ikke kunne stå inne for et tunnelalternativ ved Kjøttbasaren.

Nå er det opp til bystyret å fatte endelig vedtak i saken. Neste uke kommer saken opp i Komité for byutvikling. 17. juni skal saken endelig avgjøres i bystyret.

Innstillingen

Her er hele byrådets innstilling, som skal behandles i bystyret 17. juni.

1. Konsekvensutredningen med tilleggsutredninger gir et godt grunnlag for reguleringsplanarbeidet. Behovet for tilleggsutredninger i reguleringsfasen må avklares før arbeidet med reguleringsplanen formelt startes opp.

2.Reguleringsplanarbeid for anbefalt trasé igangsettes. Følgende trasé legges til grunn for reguleringsplanarbeidet:

  • Alternativ 1Aa, dagløsning til og med Torget, deretter tunnelløsning fra Finnegårdsgaten / Vetrlidsallmenning til Slaktehustomten.
  • Alternativ 1Ba, dagløsning gjennom Sjøgaten i Sandviken. Ved NHH vurderes plassering av holdeplass i reguleringsplanarbeidet, mens i Eidsvåg legges alternativ 2B med holdeplass øst for E39 til grunn.
  • Alternativ 2C fra Eidsvåg til Tertneskrysset, deretter alternativ 2C-1Cb gjennom Åsane.

3. Det skal utredes og planlegges en sammenhengende høykvalitets sykkelløsning fra Sentrum til Åsane parallelt med reguleringsplan for Bybanen.

4. For å avlaste Torget og Bryggen mest mulig for biltrafikk, utredes og planlegges "Bymiljøtunnel" parallelt med reguleringsarbeidet for Bybanen.

5. I det videre arbeid skal løsningene utvikles utfra målet om å stenge Bryggen for biltrafikk.

6. Det skal arrangeres arkitekt-og designkonkurranse for utforming av området Torget –Vetrlidsalmenning -Finnegårdsgaten –Bryggen

7. Bystyret ber byrådet legge fram en finansiering for bybanetraseen som ikke i vesentlig grad endrer dagens bompengenivå.

8. For å sikre tidligst mulig realisering ber bystyret om at byrådet søker best mulig samordnet planlegging og prosjektering.

9. For å sikre kontinuerlig utbygging av et helhetlig bybanenett, ber bystyret byrådet intensivere reguleringsarbeidet vestover.