Fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen fekk åtte andre utvalsmedlemer med seg på eit framlegg som tilrår utbygging. Det vert føresett at omsyn vert teke til freda kulturminne, og det vert sett krav til minstevassføring. Elvane renn ut i Evangervatnet.

Fylkesutvalet nytta høvet til å uttala at utvalet er grunnleggande positiv til ny, fornybar energiproduksjon, så lenge det vert teke omsyn til aktuelle areal— og miljøutfordringar.

19 GWh

Fallrettseigarar i Geitåni og Ørevikelvi i Voss kommune ynskjer i samarbeid med Kraftkarane AS å byggja Geitåni kraftverk gjennom eit felles selskap, Geitåni Kraft. Utbygginga har inntak i Geitåni 297 meter over havet og utløp i Evangervatnet på kote 12. Med overføring av naboelva Ørevikelvi og bekk frå Storemyri vil utbygginga kunne gje 19 gigawattimar ny kraft årleg.

Tammare foss

Vassføringa vert vesentleg redusert i Hovmannafossen medan Ørevikelvi vert tørrlagd i delar av året.

Kultur- og ressursutvalet gjekk mot prosjektet fordi kraftverket vil råka både automatisk freda kulturminne og verneverdig trase for postvegen.

Ei eventuell utbygging vil måtte vurderast opp mot Kulturminnelova.

KRAFTUTBYGGING: Fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen vil henta straum frå Geitåni og Ørevikelvi. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK
Bergens Tidende