Størsteparten av regningen er det Bergen kommune som må ta.

— Det er kommunen som eier problemet, sier seksjonsleder hos Fylkesmannen i Hordaland, Kjell Kvingedal.

Det er Fylkesmannen som har pålagt kommunen å rydde opp i massene som ligger begravd under idrettsanlegget på Slettebakken.

Gigantisk sorteringsanlegg

Avrenningen fra deponiet er hovedsynderen til den massive PCB-forurensningen i Tveitevannet. Dette vannet har den høyeste forekomsten av PCB som er målt i ferskvann i hele Norge.

  • Det er viktig at en stopper tilførselen av miljøgifter. Først da kan en begynne å diskutere fremtidige tiltak i vannet, sier Kjell Kvingedal.

Han sier at de nå venter på at kommunen skal legge frem en tiltaksplan.

  • Det er vi som til slutt skal godkjenne planen kommunen kommer opp med, sier Kvingedal.

Og jobben kommunen må ta på seg blir formidabel.

Deponiet er på rundt 57 mål, og en anslår at det ligger rundt 110.000 kubikk med gammelt avfall under fotballbanene.

Tidligere har en diskutert flere mulige løsninger, deriblant en fullstendig masseutskiftning og forskjellige sikringsløsninger. Nå har en kommet opp med en moderne løsning, på relativt dårlig norsk kalt «landfill mining».

I praksis vil hele Slettebakken i anleggsperioden bli omdannet til et gigantisk sorteringsanlegg.

Lokalt forbrenningsanlegg

Metoden medfører at en reduserer de forurensede massene, ved å sortere glass, metall og rene masser på selve tomten. I tillegg legger kommunen opp til at en god del av avfallet kan brennes. Både sortering og forbrenning skal foregå på Slettebakken.

Hele prosessen vil gjøre at mengden avfall blir redusert med 50 prosent. Farlig avfall skal kjøres bort til godkjente deponi, og ny og ren masse skal fraktes inn fra andre byggeprosjekter i kommunen. Ifølge kommunen er dette prosjektet enestående i Norge.

Bergen kommune har foreløpig beregnet kostnadene til 59 millioner kroner, men det anslaget er usikkert.

I går vedtok byrådet å sette i gang et eget forprosjekt for å utrede det hele i detalj.

Ber om penger

Miljøbyråd Lisbeth Iversen (KrF) sier at de har håp om å få støtte fra staten i opprydningsarbeidet.

Allerede har kommunen bedt Klima og forurensingsdirektoratet (tidligere SFT) om penger.

Iversen tør ikke si noe sikkert om når jobben kan starte.

Hun understreker at de må se opprydningsarbeidet i sammenheng med planene for å utvikle idrettsanlegget.

  • Poenget er at vi skal rydde opp og samtidig sørge for at idretten får tilbake området. Disse planene må gå parallelt, sier hun.
Ola Nordal, Asplan Viak
Ola Nordal, Asplan Viak