JOHN LINDEBOTTEN

Samferdselsutvalget behandlet i går konsekvensutredningene for både veitunnel og ny jernbanetunnel. Begge utredningene fikk godkjent, men utvalget ønsket i tillegg å få inn en del supplerende informasjon om et par forhold.

Når det gjelderden nye jernbanetunnelen, ønsket samferdselsutvalget mer konkrete opplysninger om hvor man har tenkt å gjøre av steinmassene som blir til overs fra sprengningen av den mellom 7 og 8 kilometer lange tunnelen. For veitunnelen sin del, er det snakk omover fire ganger så mye stein, og også der ønsket de folkevalgtei fylket å få vite mer.

De folkevalgte vedtok ellers at jernbanetunnelen bør bygges i tråd med anbefalingene fra Riksantikvaren. Det dreier seg her om noen verneverdige bygninger i Fløen som ligger tett inntil den planlagte traseen.

Mens det er tverrpolitisk enighet om bygging av ny jernbanetunnel mellom Bergen og Arna, er det delte meninger om veitunnelen. Flertallet, som er for, består av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Mindretallet foreslo ikke å underkjenne konsekvensutredningen, men foreslo i stedet at det skulle legges frem sak i november med grundigere analyser hvilke følger veitunnelen vil få for det øvrige trafikkbildet.

Den nye jernbanetunnelen mellom Bergen og Arna er beregnet til ca. 1 milliard kroner. Tunnelen er med i Nasjonal Transportplan, og blir trolig påbegynt i perioden 2010-2015.

Arnatunnelen, for biltrafikk, vil få innslag på hver side av dagens Fløyfjellstunnel. Den blir bygget med fire felt i to rør, og prisen vil ligge på rundt 2 milliarder kroner. Arnatunnelen er ikke inn på Nasjonal Transportplan. Tunnelen kan likevel bli bygd «utenom tur», ettersom den antakelig skal fullfinansieres med bompenger.