— Fylkesmannens vedtak i saken er ikke godt nok til at det er i tråd med gjeldende lover og regler. Derfor er der en del forhold som vi ønsker å spørre fylkesmannen om.

Det er seniorrådgiver Annette Dahl hos Sivilombudsmannen som gir dette noe byråkratisk formulerte svaret når BT ber henne karakterisere fylkesmannens behandling.

Sivilombudsmannen utber seg en forklaring innen seks uker.

Fylkesmann Svein Alsaker er reist til USA, og hadde ikke anledning til å kommentere saken.

Saken dreier seg om utbyggingen av Halhjem fergekai i forbindelse med at tre gassferger skal overta for de fem dieselfergene som i dag trafikkerer strekningen Halhjem-Sandvikvåg. Utbyggingen medfører at Langeneset må sprenges flatt for å gi plass til nye oppstillingsplasser og nye fergekaier for gassfergene, som er mye større enn dagens ferger.

Gale forutsetninger

Svein Kjelstrup Olsen og Gerhard Runshaug har klaget den vedtatte reguleringsplanen inn for Fylkesmannen.

Klagen gikk bl.a. på at forskrift om konsekvensutredninger ikke var oppfylt. Videre at planvedtaket var grunnlagt på gale forutsetninger når det gjelder trafikkprognoser og behov for oppstillingsplass.

Klagerne har søkt juridisk bistand hos advokat Ståle Eeg Nielsen. Siv.ing. Rakner AS har vurdert Statens vegvesens beregninger av fremtidig trafikk og behov for oppstillingsplasser. Rakners konklusjon er at trafikken over Halhjem i 2027 bare vil ligge på vel halvparten av det som Statens vegvesen legger til grunn.

Krevde stopp i utbyggingen

— Etter min mening har vi påvist at utbyggingen på Halhjem er unødvendig. Trafikkprognosene tilsier at dagens fergekai er stor nok. Den kan riktignok ikke anløpes av de nye og store gassfergene. Men dieselfergene som går der i dag har nok kapasitet til å ta unna trafikken inntil vi har fått en fergefri veiforbindelse fra Bergen og sørover mot Stord, sier Svein Kjelstrup Olsen til Bergens Tidende.

Klagerne sitt krav til Fylkesmannen var at han måtte bruke sin myndighet til å stoppe utbyggingen på Halhjem. Fylkesmannen avviste klagen 4. mai 2005.

— Det er ennå ikke for sent. Fylkesmannen har fremdeles en mulighet til å avverge en miljøkatastrofe. Så langt er det bare ryddet noen trær. Ingenting er gjort som ikke kan rettes opp igjen. Men sprengningsarbeidene kan begynne hvilken dag som helst, påpeker Kjelstrup Olsen.

Svein Kjelstrup Olsen gjør det klart at dersom ingenting skjer, vil han anlegge sivilt søksmål mot Fylkesmannen.