Bakgrunnen for reaksjonen er måten institusjonen har handsama ei sak om ein pasient som skada seg. Etter det Bergens Tidende kjenner til dreiar den konkrete saka seg om ein pasient som fekk mindre skader i ansiktet, då han var til behandling ved Lærdal-sjukehuset.

Når det skjer noko på eit sjukehus som ikkje skal skje, har institusjonen eit eige ansvar for å rapportere frå om hendinga til det lokale Helsetilsynet. Det er dette som blir kalla avviksmelding.

Knapt råd å lese

Rapporten Helsetilsynet har fått i hende om den aktuelle hendinga i Lærdal er ein handskriven kopi. Sjølve skrifta er så utydeleg at fylkeslege Petter Øgar har vanskeleg for å lese kva som står der. Skjemaet som er brukt er forelda. Og verken avdelingsleiar eller det interne avviksutvalet har vurdert det som skjedde.

— Denne meldinga oppfyller ikkje krava i spesialisthelsetenestelova, slår Øgar fast.

Det er altså ikkje først og fremst alvoret i skaden som fører til reaksjon frå Helsetilsynet i Sogn og Fjordane. Fylkeslegen meiner problemet er måten sjukehuset har handsama avviket internt. Og det er ikkje berre det siste avviket som gjer at fylkeslegen no set foten ned. Til Bergens Tidende seier Øgar at tilsvarande måte å handsame uføresette hendingar på, har vore påtalt overfor sjukehuset tidlegare.

Trekkje lærdom

— Vi har før gjort det klart at vi ikkje er nøgde med den måten dei har handtert slike saker på. Hovudpoenget for systemet med avviksmeldingar er at sjukehuset sjølv skal vurdere hendingane og trekkje lærdom av dei. Fos oss som har tilsynsansvaret er det like interessant å sjå på interne prosessar for læring og kvalitetsheving ved sjukehusa, som å komme med formelle reaksjonar i ettertid, påpeikar Øgar.

Etter så mange år med slik meldeplikt og tidlegare kontakt, finn Helsetilsynet det underleg at Lærdal sjukehus ikkje har eit betre fungerande system for handsaming av slike saker.

Fylkeslegen understrekar at Helsetilsynet i Sogn og Fjordane forventar at sjukehuset får rutinane på plass.