Dei to parsellane, som har høyrt til eigedomane ved Strandebarm vidaregåande skule (tidl. Husmorskule), er på til saman 162,5 da. Salssummen er fastsett til takstpris, kr 50 000.