— Nei, eg har ikkje lest alt dette, humrar Tom-Christer Nilsen, gruppeleiar i Høgre og kikkar på den gyngande papirstabelen på kontorpulten sin.

Det siste året har fylkespolitikaren samla opp alle saksdokument han har fått i samband med fylkestinget og fylkesutvalet. Sidetalet tilsvarer heile 140 romanar.

2 tonn papir

Nilsen har registrert ein stadig auke i bunkane som dumpa inn på kontoret, det fekk heiltidspolitikaren til å ta affære.

— Eg ville finna ut kor mykje dette faktisk vart, seier han, som har samla papir i eit år. Han har vore ute med både måleband og kalkulator for å finna ut kor mykje dette er. Til saman er det 57 politikarar i fylkestinget. Nilsen har rekna ut at i snitt blir det rundt ein meterhøg papirbunke på representantane. Det kunne stablast saman og nådd toppen av det 16 etasjar høge Fylkesbygget. Vekta hadde blitt over to tonn.

— Mesteparten av dette ligg vel i på bossplassen no, seier Nilsen.

Får alt elektronisk

Men dokumenta fins ikkje berre i papir.

— Det paradoksale er at all denne informasjonen også fins elektronisk, påpeikar Nilsen. Både fylkesutvalet og utvalsleiarane har fått utdelt bærbare PC-ar som kan brukast til å lesa elektroniske dokument.

— Ein kunne unngått veldig mykje papir, dei aller fleste har jo tilgang på informasjonen på PC-ane sine, seier han. Naturvernforbundet har tidlegare hissa seg opp over unødig utsending av telefonkatalogar.

— Det blir berre småtteri i forhold til dette, meiner Høgre-mannen.

Får meir i reklame sjølv

Stanly Hauge som er informasjonssjef i Hordaland fylkeskommune meiner ikkje papirmengda til politikarane er så gigantisk.

— Eg har samla reklamen eg får heime, og det er meir enn 50 kilo på eit år, fortel han. Hauge seier likevel at dei er merksame på utdelinga av papir til politikarane.

— Ein del vedlegg blir berre å finna på nettet, seier han. Elles har mange av kontora og medieinstitusjonane valt å få dokumenta elektronisk dei siste åra.

— Polikarane derimot, får dokumenta på papir automatisk, seier Per Tuv på fylkeskommunen sitt interne trykkeri.

— Men til no er det berre ein representant som har bedt om å få alt elektronisk, fortel han.

— Om politikarane ber om å få sleppa å få dokumenta i papirform, er det ikkje noko problem å innfri det, seier Tuv.

Knut Strand