Etter veitrafikkloven har forflytningshemmede fri parkering på offentlig sted. Men ikke på områder som eies av private, eller av hel— eller deleide kommunale eller statlig eide selskaper.

Myndighetene i Norge og i EU ønsker å gjøre det lettere for funksjonshemmete å delta i det vanlige samfunnsliv. Ett av tiltakene for å oppnå det, er å la funksjonshemmete parkere gratis på offentlige parkeringsplasser. Noe av bakgrunnen for det er at mange funksjonshemmete er ikke i stand benytte seg av offentlige transportmidler. Etter søknad får en funksjonshemmet utlevert et parkeringskort som skal plasseres på innsiden av frontruten. Slike kort er gyldige for gratis parkering over hele Europa. Dette ble gjort gjeldende i hele EØS-området fra 1. januar 2000. Den tidligere ordningen med at biler brukt til å frakte funksjonshemmete ble utstyrt med et spesielt skilt, er opphevet. Nå følger parkeringsfritaket enkeltpersoner og ikke kjøretøyer.

Må betale hos private

Men tilbudet om gratis parkering for funksjonshemmete med parkeringskort gjelder ikke på parkeringsplasser og anlegg som er eid av selskaper. Heller ikke helt eller delvis offentlig eide selskaper. Blant dem er det delvis kommunalt eide Klostergarasjen AS og det statseide selskapet Avinor, som eier parkeringsplassene rundt de største flyplassene i Norge.

I Bergen finnes det en rekke privateide parkeringsanlegg. Der må funksjonshemmete betale avgift på lik linje med alle andre.

Heller ikke i parkeringsanleggene ved de store flyplassene i Norge er det gratis for funksjonshemmete. Disse parkeringsanleggene tilhører det helstatlige selskapet Avinor.

Europark bestemmer ikke

Selskapet Europark er driftsselskap for de store anleggene til Avinor og en rekke av de private parkeringsanleggene i Bergen. Ingen av dem har gratis parkering for funksjonshemmete.

Europark er et rent driftsselskap. Det er eieren av parkeringsanlegget, som fastsetter bestemmelser for det enkelte anlegg. Det er altså eieren - og ikke driftsselskapet Europark - som avgjør om funksjonshemmete skal få parkere gratis eller ikke i det enkelte anlegg.

Når det offentlige gjennom kommunen overlater sine parkeringsplasser til privatpersoner eller et selskap, mister de funksjonshemmete den lovpålagte rettigheten til gratis parkering.

Fjerner plasser i Bergen

Myndighetene i Bergen har fjernet 775 parkeringsplasser fra gategrunn i sentrum. Disse plassene vil bli erstattet av 950 plasser i Klostergarasjen når den åpner i juni neste år. Kommunen er deleier av anlegget gjennom selskapet Klostergarasjen AS. Juridisk vil dette selskapet ikke være bundet av veitrafikkloven til å la funksjonshemmete få parkere gratis. Hvor mange av de 775 parkeringsplassene som er fjernet i Bergen som var forbeholdt funksjonshemmete, er det ingen som har oversikt over.

Administrerende direktør Truls Lorentzen i Klostergarasjen AS sier til Bergens Tidende at funksjonshemmete i utgangspunktet må betale i det nye anlegget. - Det skal bli separate, brede og tilpassete plasser for funksjonshemmete i Klostergarasjen. Spørsmålet om de funksjonshemmete skal få parkere gratis eller ikke, skal styret ta stilling til. Jeg ser ikke bort fra at styret vil beslutte å la de funksjonshemmete få parkere gratis slik de gjør i ByGarasjen, sier Lorentzen.

1800 kort i Bergen

Direktør Borghild Lekve i Bergen Parkeringsselskap sier til Bergens Tidende at det i Bergen er ca. 1800 funksjonshemmete personer som etter søknad har fått tildelt parkeringskort. Lekve sier at det er behovet hos søkerne som avgjør hvor mange slike kort selskapet deler ut. Et utvalg bestående av lege, en representant for Norges Handikapforbund og en jurist som representerer parkeringsselskapet tildeler parkeringskort etter fastlagte regler.

— Det finnes i dag ca. 100 parkeringsplasser for funksjonshemmete i Bergen. Disse er ikke forbeholdt funksjonshemmete fra Bergen kommune. Parkeringskortene kan brukes over alt på offentlige parkeringsplasser i hele Europa. Også nabokommunene utsteder slike kort. Det sier seg selv at plassene for funksjonshemmete blir utsatt for stort press i Bergen i og med at også funksjonshemmete fra nabokommunene kommer til byen og parkerer. I forbindelse med at myndighetene vil omgjøre parkeringsbestemmelsene rundt rådhuset, er det på tale å opprette flere plasser reservert for funksjonshemmete. Parkeringsselskapet har påpekt at det er behov for flere plasser for denne gruppen.

- Vi er rasende

— Vi i Norges Handikapforbund er rasende over at kommunen overlater parkeringsplasser til private eiere. For i da kan ikke lenger funksjonshemmete parker gratis.

Samferdselskonsulent Bente Skjetne i Norges Handikapforbund sier dette til Bergens Tidende. Hun sier at dette er et problem som dukker opp til stadighet i Norge.

— Norges Handikapforbund mener parkeringskortet for funksjonshemmete bør gjelde på alle parkeringsplasser. Hvis ikke, beskjæres mulighetene for at funksjonshemmete kan forflytte seg. Dermed vil de ikke kunne delta i samfunnslivet på samme måte som funksjonsfriske. Det er opprørende, sier Skjetne.