Reiarorganisasjonen meiner direktoratet har gått fullstendig i vranglås. I eit brev til departementet klagar direktør Harald Thomassen både på form og innhald i eit brev der direktoratet i klare ordelag tilbakeviser ei rekkje klagemål om alt for harde testkrav. Thomassen vil at departementet skal vurdere om direktoratet «i denne sak har opptrådt forsvarlig i forhold til forvaltningslovens regler. Vi ber også om at departementet vurderer om form og innhold i direktoratets svar til oss ligger innenfor rammen av god forvaltningsskikk», skriv Thomassen, som finn det «lite hensiktsmessig og formålstjenlig å videreføre korrespondansen med direktoratet om disse alvorlige spørsmålsstillinger».

Nærings— og handelsdepartementet har vald å ikkje gå inn i striden, fordi dei allereie har fått i fanget to liknande klager. Dei kjem frå Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap og Namsos Trafikkselskap, og omhandlar nettopp direktoratets nye flåteregime.

Departementet «(…)ønsker ikke å uttale oss på generelt grunnlag før disse er ferdigbehandlet», skriv ekspedisjonssjef Leif Asbjørn Nygaard i eit svar til direktør Harald Thomassen.