• Den foreslåtte kraftutbyggingen av Eitrheim- og Tokheimvassdragene er i konflikt med opprettelsen av Folgefonna Nasjonalpark.

Det mener Norges Miljøvernforbund, som nå har levert sin høringsuttalelse til planene om utbygging av Blåvatn kraftverk.

— Det ligger an til mye bråk om disse utbyggingsplanene, spår Åge Simonsen i NMF.

Eitrheim- og Tokheimsvassdragene ligger innenfor planområdet til nasjonalparken. Kraftutbygging vil føre til at to av vernealternativene ikke kan bli realisert. I verste fall vil innsnevring av nasjonalparken føre til at både breområdene Midt-Fonna og Nord-Fonna kan falle ut av verneområdet, mener Norges Miljøvernforbund.

Simonsen hevder det vil være i strid med Stortingets intensjoner og rikspolitiske føringer om nasjonalparkens omfang blir redusert.

NMF minner om hovedhensikten med opprettelsen av nasjonalparken; å verne landskapskvalitetene fra fonn til fjord.

Eitrheimsvassdraget har spesielt store kvaliteter for vern som nasjonalpark fordi vassdraget er helt urørt av tekniske inngrep, mener organisasjonen.

Når det gjelder Tokheimsvassdraget, fremheves Støladalen som å ha stor regional verdi som følge av storslått landskap og verdifulle kulturminner.