Trappen på Festplassen ned mot Smålungeren er farlig, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland (FFO Hordaland).

Organisasjonen har klaget Bergen kommune ved byråd Lisbeth Iversen inn for Likestillings— og Diskrimineringsombudet.

— Trappen er ikke bare farlig for funksjonshemmede, men også for småbarn. Den avsluttes i vannkanten uten noen form for sikring, sier Jens-Olav Johannessen, fylkessekretær i FFO Hordaland.

Organisasjonen mener kommunen har forbrutt seg mot Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, både når det gjelder formål og universell utforming.

FFO Hordaland hevder også at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Kommunalt råd for funksjonshemmede), ikke er blitt involvert i planprosessen med Festplassen.

Skjønnhet eller tilgjengelighet

Johannessen står småhutrende på trappekanten. Han peker og forklarer hvorfor ikke bare trappen, men hele Festplassen er en vanskelig plass for funksjonshemmede. Økende høydeforskjeller er et problem og manglende ledelinjer – merking for synshemmede – et annet

— Blinde og svaksynte kan heller ikke se når trappen ned mot vannet avsluttes. Trappekanten har en altfor svak markering til at vi kan oppfatte den. Alt ser grått ut for oss. Kanten burde vært gul eller oransje, sier Johannessen som selv bare har 14 prosent synsevne.

- Ville ikke det vært veldig stygt?

— Jo muligens, men det er kanskje prisen for å ha et samfunn som skal være tilrettelagt for alle. Vi må i noen tilfeller velge bort skjønnheten, svarer fylkessekretæren i FFO, og fortsetter:

— En annen løsning kunne vært et 1,20 meter høyt gjerde mot vannet, et som ungene ikke kunne klatre på. Da hadde en også hatt en sikkerhet i forhold til dem.

En trapp for allmennheten?

Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå bedt om at Bergen kommune ved byråd Lisbeth Iversen redegjør for saken. I brevet skriver de blant annet at brudd på plikten til å sikre universell utforming regnes som diskriminering. De spør blant annet om trappen er ment til bruk for allmennheten, og om hvordan kommunen vurderer tilgjengeligheten for personer med nedsatt bevegelsesevne og svaksynte.

Byråd Lisbeth Iversen sier at hun først vil høre fagetatens begrunnelse før hun kan si noe om hva svaret fra kommunen blir.

— Saken har høy prioritet. Tilgjengelighet for alle er en viktig sak. Noen ganger er det en avveining mellom tilgjengelighet og sikkerhet kontra folks ønsker om tilgang til vannkanten. Men vi er lydhøre. Har vi glippet på noe, er vi åpen for å rette opp ting. Helt klart, sier hun.

Rune Hesjedal, konstituert etatssjef i Grønn etat i Bergen kommune, sier at trappen er å betrakte som en avslutning mellom selve Festplassen og vannet, og at den ikke er ment som et oppholdssted.

— Sikkerheten har vi ivaretatt ved å fylle på masse i vannet. Dybden rett nedenfor trappen er bare 50–60 centimeter, og slik er det omtrent 1,5 meter ut i vannet.

Synes du trappen på Festplassen er for dårlig sikret? Si din mening her.