Seniorforsker Christian Nellemann i GRID, Arendal, et informasjonssenter under FNs miljøprogram, sier dette til Bergens Tidende.

Europas kanskje mest meget anerkjente vitenskapelige tidsskrift New Scientist trykker en artikkel i siste nummer der Nellemann uttrykker stor bekymring for den norske villreinbestanden.

Barrierer

Villreinen trues av bygging av dammer, fjellhytter og veier i Sør-Norge, heter det i artikkelen. Etter å ha fulgt villrein i tidsrommet 1977 til 1987, fant forskerne at dyrene i dramatisk grad trakk seg unna en sone på fire kilometer fra nye veier, kraftlinjer, dammer og hytter. Om sommeren reduserte dyrene bruken av disse sonene med 36 prosent. Villreinen økte bruken av områdene i nærheten av disse sonene med 217 prosent.

Om vinteren var effekten enda mer ekstrem. Da trakk dyrene seg unna slike utbyggete områder i så stor grad at flokktettheten sank til åtte prosent av normalt nivå. Nellemann sier til New Scientist at veier, kraftlinjer, hyttebygging og kraftmagasiner virker som barrierer villreinen ikke kan krysse.

Villreinbestanden i Sør-Norge er redusert fra 60.000 i 1960-årene til 30.000. Hvis utbyggingen av villreinens leveområder fortsetter, vil det ikke være levevilkår for mer enn 15.000 villrein i Sør-Norge i 2020, sier Nellemann til New Scientist.

— Hyttebygging er verst

Til Bergens Tidende sier Nellemann at det nå særlig er hyttebyggingen i fjellet som gir størst grunn til bekymring.

— Diskusjonen siste år har gått på hvor stor bestanden på Hardangervidda skal være for å gi maksimalt jaktutbytte. Jeg har respekt for jaktinteressentene, de er viktige i bygdene rundt Vidda. Men det viktigste er hvor store leveområder villreinen på Vidda skal få ha. På mange måter forvaltes bestanden etter Ole Brumm-prisippet. På samme tid som man ønsker å ha så mange dyr som mulig av hensyn til jakten, tillater man at villreinens leveområder til stadighet blir redusert av nye hyttefelt, veier og andre inngrep. Dette går ikke i hop, sier Nellemann.

- Brøyting av Rv 7 kritisk

Nellemann mener at sikring av leveområdene for villreinen ikke er tilfredsstillende håndtert av norske myndigheter.

— Vi forventer at den norske regjeringen oppfyller sine internasjonale forpliktelser og tar vare på den eneste gjenlevende villreinbestanden i Europa. Det må etableres en helhetlig og koordinert planlegging av hvordan de aktuelle fjellområdene skal utnyttes. I andre land tar man mer hensyn til sårbare dyrearter enn det vi ser når det gjelder den norske villreinen. Vinterbrøyting av Rv 7 over Hardangervidda er kritisk for villreinen. Det burde tilsi at Norge gjør det som andre land gjør: Bilveier blir lagt i tunneler for å redusere problemene for dyrene, sier Nellemann.