Storinnrykk av pasienter med influensa og pasienter med omgangssyke, er en årviss vinterøvelse ved Haukeland universitetssykehus.

I tillegg har en i år også måttet ta hensyn til en tarmbakteriesom ikke gir mye sykdom, men som det er viktig å hindre spredning av i sykehuset. Tarmbakterien Vancomysinresistent enterokokk, VRE, er nemlig motstandsdyktig motvanligantibiotika.

-Vi kartleggerjevnlig forekomsten av denne bakterienog har i perioder måtte iversette tiltak for å forebygge smittespredning, sier Lars Birger Nesje, avdelingsdirektør ved Medisinsk avdeling.

Resistensen farlig

Frykten er at motstandsdyktigheten mot antibiotika skal spre seg til farligere bakterier og gjøre dem resistente også.Enterokokker finnes normalt i tarmen og eri seg selv er ikke spesielt farlig.

For et år siden ble det påvist ett alvorlig tilfelle av bakterietypen VRE.

Etter det har VREblitt påvisthos flere pasienter. Ved økende forekomst harmottiltakblitt satt inn i kampen mot spredning, blant annet forbud mot korridorpasienter i tillegg tilinnskjerpet hygiene.

Omgangssyke

De siste månedene har også den mer vanlige magesjauen herjet på sykehuset. Flere titalls pasienter og mange fra personalei perioder vært syke med akutt diare og oppkastforårsaket av Noroviruset.

— Alle disse pasientene må vi isolere. Vi kan ikke la være å ta dem inn når de har behov for sykehusinnleggelse, men vi må forsøke å hindre smitten.Det er mye trykk på belegget,ogen forsøker i det lengste å unngå at pasienter blir liggendepå gangen. Det er lettere å være nøye med håndhygienen også, når pasientene ligger på rom, sier Nesje.

Mangler isolat

Akkurat nå er det ingen registrerte tilfeller av akutt diare og oppkast på avdelingen, men to sengeposter harspesiellerestriksjonerpå grunn av registrert VRE.

De ulike vinterinfeksjonene har gitt knapphet på isolatrom, og det gjør at det i perioder har vært utfordrende å hindre spredning fra smitteførende pasienter,

— I år har vi hatt mye magesykeutbrudd helt siden før jul.Noroviruset sprer seg i luften i dråper og smitter dem som beveger seg i miljøet.Denne tarmsykdommen er veldig smittsom, så når både pasienter og personalet blir syke, har vimåttet stenge sengeposter for inntak av nye pasienter, for å bli kvitt det. Det skaldagå to døgn fra siste utbrudd før sengepostene igjen kan åpne for nye pasienter, og personalet må holde seg hjemme til de har vært symptomfri i minst ett døgn, sier Nesje.