Framlgget til statsbudsjett inneheld to konkrete trugsmål mot fylkeskartkontora. Det første er eit nokså brutalt kutt i løyvingane til den landbaserte delen av kartverket, der regjeringa vil ta 38 millionar av ein total på 180 millionar. I tillegg seier regjeringa at det er nødvendig med samanslåing av fleire fylkeskartkontor.

— Sjølv om ingenting er sagt om kva for kontor som skal slåast saman, er det klart at vi føler oss utsett, seier fylkeskartsjef Trygve Heggheim, ein av ti tilsette ved Statens Kartverk i Leikanger.

— Vi er eit nokså lite fagmiljø med mange viktige funksjonar overfor ei rekke lokale instansar som kommunar, vegvesen, teleselskap og energiverk. I tillegg har vi jo nettopp overtatt arbeidet med all tinglysing frå domstolane, der styresmaktene har føresett at rådgjeving og publikumskontakt skal skje ved dei lokale kontora ute i fylka.

Kartverket sentralt skal innan mars neste år ha klar ein rapport der temaet er samanslåing av kontor. Det er rundt 25 år sidan Statens Kartverk etablerte seg med kontor i kvart fylke i landet, etter at Fylkeskartkontora, Norges sjøkartverk og Norges geografiske oppmåling vart slått saman til Statens Kartverk.

Dei oppdaterte, digitaliserte kartdataene er heilt essensielt grunnlag for arbeidet i ei lang rekke etatar og verksemder. Statens Kartverk driv også rådgjeving og koordinering overfor kommunar, vegvesen, energiverk mm.

— Også vi i Statens Kartverk må vere villige til å sjå på effektiviseringar og samarbeid. Men det er urimeleg at ein slik prosess skal skje så fort. Vi risikerer å misse mykje av det faglege grunnlaget og kompetansen som vi har opparbeidd, seier Heggeheim, som meiner at det er viktig å ha kartkontor ute i kvart fylke.

— Det er fort gjort å tape på å kutte på denne måten. Samfunnet vil trenge gode kartdata og lokalkunnskap for å kunne drive effektivt, meiner han.