— Slikt får eg heller tåla. Men eg meiner det ville vore feil å uttala seg på ny no i ei sak som er avgjort av departementet, seier Frps gruppeleiar, Terje Søviknes, til Bergens Tidende.

Mange var heite i skolten, særleg i Arbeidarpartiet, etter at mindretalet, Høgre og Frp, hindra fylkestinget i å ta debatt på eit framlegg til uttale om frittståande skular i Hordaland.

Bakgrunnen var at Utdannings- og forskingsdepartementet etter klage hadde gjeve John Bauer Norge AS løyve til å ta opp inntil 525 elevar i eit frittståande gymnas i Bergen. Dette ville gje vel 900 nye elevplassar i frittståande skular i Hordaland, og så godt som alle i Bergen. Opphavleg hadde fylkesutvalet gått inn for null til John Bauer med den grunngjeving at det ikkje var trong for fleire plassar etter at Akademiet i Bergen fekk 185 plassar og Sonans Privatgymnas 340 plassar.

Utdanningsdirektoratet gav likevel John Bauer 120 plassar. John Bauer klaga, og departementet har no altså gjeve John Bauer 525 plassar.

Nytta ikkje klageretten

Det store poenget i fylkestinget, var at fylkeskommunen ikkje hadde nytta ein klagerett dei hadde fått av departementet før det siste vedtaket.

Dette vart teke opp i interpellasjonar både av Torstein Dahle, RV, og Joril Christensen, Ap.

Forklaringa frå opplæringsdirektør Svein Erik Fjeld var at fylkesrådmann Paul M. Nilsen meinte fylket alt hadde argumentert godt nok og sterkt nok for sitt standpunkt frå fylkesutvalet. Klagefristen var dessutan svært kort, berre ei vekes tid.

Dette vart sjølvsagt ikkje godteke av opposisjonen, som attpå til er prinsipielt i mot at nye frittståande skular skal stela elevar får fylkeskommunen sine eigne vidaregåande skular.

— Vi tek uttalen opp som sak i neste møte i fylkesutvalet. Då kan ingen stoppa debatten, seier Aps Liv Oda Dale.