Byrådet skal i dag ta stilling til om den underslagsmistenkte skal anmeldes til politiet. Saken er unntatt offentlighet, men Bergens Tidende vet at det kommer til å ende med anmeldelse. Det er rutine i de sakene der kommunen mener det har skjedd underslag. Byrådsleder Monica Mæland sier til Bergens Tidende at hun av prinsipp ikke vil uttale seg om saker som er unntatt offentlighet.

Nøt tillit

Saken avdekker det kommunerevisjonen har hevdet i en årrekke, at den manglende kontrollen med elevkasser og elevkonti har gjort den enkelte skole svært utsatt for underslag.

Pengene den høyt betrodde medarbeideren skal ha stukket i egen lomme, skal være tatt fra en konto som foreldrene ved skolen betalte inn til ulike turer. Kontoen var disponert av den ansatte ved skolen og skulle brukes til å dekke skolens utgifter til turer.

Men i stedet for å belaste denne kontoen, var det skolen som betalte hele eller deler av regningene. Dette kunne skje fordi den ansatte nøt stor tillit på skolen. Pengene som foreldrene hadde betalt inn tror kommuneledelsen vedkommende har stukket i egen lomme

Etter det BT får opplyst skal byrådsavdeling for skole ha fått flere bekymretmeldinger om denne konkrete saken uten at dette førte til at avdelingen grep inn. Som en av de informerte uttrykker det.

— Problemet stikker dypt. Selv etter at bekymringen var kommet på bordet, kom det svar tilbake i det blå. Det ble nærmest etablert en beskyttelse av denne personen.

Svinn i en årrekke

BT er ikke kjent med hvor lang tid det gikk fra de første meldingene kom til byrådsavdelingen og til det ble oppdaget uregelmessigheter. Det skal ha vært en av skolens overordnete som oppdaget forholdet. Siden ble kommunerevisjonen kontaktet. Denne kunne etter en gjennomgang av inn- og utbetalinger fra den aktuelle elevkontoen og ordinære utbetalinger fra skolen avdekke at det manglet nærmere 180.000 kroner.

BT er heller ikke kjent med om den mistenkte har innrømmet underslag, men vedkommende kan ikke gjøre rede for hvor pengene har tatt veien.

De ureglementerte uttakene skal ha pågått over flere år. Også i fjor skal det være tatt ut penger fra kontoen som den skoleansatte ikke kan gjøre rede for.

Etter det Bergens Tidende får opplyst, kan den underslagsmistenkte regne med å bli avskjediget med det aller første.