Den nå 20 år gamle mannen ble i tingretten dømt til åtte måneder fengsel, hvorav tre måneder ubetinget. Gulating lagmannsrett kom imidlertid til et helt annet resultat.

Saken startet vinteren 1999/2000. Ifølge tiltalen skal den da 15 år gamle ungdommen ha fått den lille jenten til å slikke ham på penis.

Avhør tre år etter

Tingretten bygget sin dom på dommeravhør av jenten, vitneforklaring fra jentens far og en assistent på SFO som begge hadde hørt henne forklare hva ungdommen hadde bedt henne gjøre. Vitneforklaringene var såpass samstemte at tingretten dømte den unge mannen.

En vesentlig årsak til at Gulating nå frikjenner mannen for overgrepet, er at det gikk hele tre år fra det påståtte overgrepet til dommeravhøret av jenten fant sted. Samråd mellom jentas foreldre og psykolog førte nemlig til at saken først ikke ble etterforsket; blant annet fordi overgrepet ble ansett som et enkelttilfelle.

-Ikke nevneverdig ubehag

Gulating viser til at den lange tiden gjør at det må knytte seg en viss usikkerhet til jentens forklaring. Derfor ble tiltalte frikjent.

Beviskravene for erstatning er imidlertid mildere. Rettens flertallet mener det er klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte begikk overgrepet. Derfor blir han dømt til å betale 25.000 kroner.

Summen er lavere enn vanlig ved overgrep. Årsaken er at retten mener «...handlingen ikke påførte N.N. ubehag av nevneverdig betydning, og at hun var uten forståelse for handlingens karakter av seksuelt overgrep.» At jenten i det hele tatt får erstatning, skyldes «eventuell risiko for senvirkninger av overgrepet.» Retten mener risikoen for det ikke er betydelig.