KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

I Bergen byrett ble mannen enstemmig dømt for å ha forgrepet seg på datteren. Lagmannsretten kommer også til at det foreligger ”klar sannsynlighetsovervekt for at jenten ble utsatt for overgrep”. Men juryen fant at tvilen var så stor at mannen skulle frifinnes.

Like etter avgjorde fagdommerne, juristene, at mannen måtte dømmes til å betale erstatning til jenten for overgrepene. Grunnen til at en person kan frifinnes og dømmes for samme forhold, er at krav til bevis ikke er like strenge i erstatningssaker som i straffesaker.