Det kommer frem i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett.

Var på hytte

I desember 2012 ble mannen dømt til tre år fengsel for å ha hatt seksuell omgang med en 13 år gammel jente. Ifølge Nordhordland tingrett skjedde overgrepet sommeren 2011.

Han var da på en hytte utenfor Bergen, sammen med en kamerat som var i slekt med jenten. Tingretten fant det bevist at overgrepet skjedde mens 23-åringen og den mindreårige jenten var på et soverom på hytten.

Senere fortalte hun om dette til en gutt hun kjenner. Han gikk videre til sin mor, som igjen varslet barnevernet. Politiet innledet etterforskning, og det endte med dom i Nordhordland tingrett.

Svært fornøyd med frifinnelse

Mannen bedyret sin uskyld og anket til Gulating lagmannsrett. Han nektet for å ha hatt seksuell omgang med jenten. Juryen svarte nei på spørsmål om mannen var skyldig etter tiltalen. Fagdommerne aksepterte juryens avgjørelse. Dermed ble han frifunnet og slipper å sone tre år i fengsel.

— Jeg er svært fornøyd med frifinnelsen, sier Helge Hansen, forsvarer for 23-åringen.

- Strider mot rettsfølelse

Han er mindre fornøyd med at to av tre lagdommere har dømt mannen til å betale jenten 80.000 kroner i oppreisningserstatning.

Beviskravet i erstatningssaker er mindre strengt enn i straffesaker. Etter en samlet vurdering fant de at det er sannsynlighetsovervekt for at mannen hadde seksuell omgang med jenten sommeren 2011.

— Vi vurderer å anke denne delen av dommen til Høyesterett. Det strider mot rettsfølelsen at han skal betale erstatning for et overgrep han er frifunnet for, sier Helge Hansen.

Retten splittet

Rettens formann stemte for at mannen skulle slippe å betale erstatning, men det var altså ikke de to andre fagdommerne enig i.

«Mindretallet tilføyer videre at uskyldspresumpsjonens hele ide og mening vanskelig kan anses ivaretatt dersom folk i alminnelighet ikke forstår hvordan retten både har kunnet frifinne for straffeansvar og idømme erstatningsansvar», argumenterer rettens formann, som altså ble nedstemt.

Hun mener det ikke er mulig å gi oppreisningserstatning i saken uten at de vurderinger som vil måtte gjøres, kommer i konflikt med uskyldspresumpsjonen nedfelt i EMK.

— Jeg synes mindretallet redegjør grundig for dilemmaet ved på den ene side å frifinne min klient og på den andre side dømme ham til å betale erstatning. En slik dom er vanskelig, sier Helge Hansen.

— Dette spørsmålet har jo for Norges del også vært behandlet i Strasbourg to ganger, legger Hansen til.

Norge dømt i Strasbourg

To ganger er Norge dømt av Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) for brudd på den såkalte uskyldspresumpsjonen.

Ulf Hammern som var beskyldt for overgrep i Bjugn og fetteren til Birgitte Tengs brakte sakene sine inn for EMD for brudd på uskyldspresumpsjonen.

Begge fikk medhold.