På Sandviken sykehus i Bergen har psykiatriske pasientar budd på gangen i årevis, og i mars kom pålegget frå helsedirektøren om å ordne opp umiddelbart.

No lanserer Helse Bergen ein ny modell for å løyse problemet: Eit ambulant akutteam, som kan dra på heimebesøk til folk i psykisk krise. Tilbodet kjem i drift 1. september, og skal vere eit alternativ til sjukehusopphald.

Nokon å snakke med

— Spissformulert er det full innlegging eller ingenting i dag. Tilbodet i psykiatrien er lite differensiert. Men innlegging er ikkje alltid nødvendig, og kan vere ei ekstrabelastning, seier assisterande direktør i Psykiatrisk divisjon, Bjarte Stubhaug, til BT.

— Ofte treng ikkje pasienten anna enn krisebehandling, nokon å snakke med eller medisinar.

I tillegg til akutteininga skal det opprettast to nye distriktspsykiatriske (DPS) døgnavdelingar på Tertnes og Knappentunet. Målet er å gje pasientar eit godt tilbod heime eller i lokalmiljøet, og samtidig få betre tid til å ta seg av dei som verkeleg treng å vere i ro på eit psykiatrisk sjukehus.

— På denne måten aukar vi innsatsen utanfor institusjonane, og desentraliserer det psykiatriske helsetilbodet, seier Stubhaug til BT.

Framleis krise

— Det har vore - og er - framleis krise i psykiatrien. Men får vi dette til, håpar vi å vere i ein annan situasjon alt i løpet av 2005. Vi må vere optimistar.

I dag lyser Helse Bergen ut 10-15 nye stillingar til det nye akutttiltaket. Også Bergen kommune har planar om å auke kriseinnsatsen ved den kommunale legevakta, som eit supplement til den psykiatriske legevakta.