Årsregnskapet er først nå levert Brønnøysund, og der fremgår det at selskapet ikke følger revisors anvisning om å tapsføre ytterligere 23 millioner. Dette er penger som politiet, fylkesskattesjefen og selskapet selv arbeider på spreng for å kartlegge. Spørsmålet er hvem som var sluttmottaker, og hva de var betaling for. Disse pengene disponerte Seim i hovedsak selv fra den såkalte Nordea-kontoen. En kontoen han personlig brukte til å motta store oppgjør til selskapet, for så å sende dem videre. Fra MK-gruppen er det gått store beløp til Blomquist Kunstforretning, Balder Invest, Palleums virksomheter i Norge og Frankrike, hans partner Tor Arne Uppstrøm og ikke minst hans eget selskap Proscan.

Årsregnskapet bør ikke fastsettes

Revisor Elisabet Sulen i Noraudit er langt fra fornøyd med det som skjedde i Mjellem & Karlsen eiendom etter at Carl Fredrik Seim kom inn som ny eier, og begynte å disponere over selskapets penger. Hun skriver i sin revisjonsberetning:

  • Selskapets interne kontroll har i perioden juli 2002 til januar 2003 vært mangelfull på en rekke punkter.
  • Vi mener at det skulle være foretatt ytterligere avsetninger for tap og anslår manglende tap til å utgjøre ca. 23 millioner kroner.
  • Årsregnskapet er, på grunn av de forhold som er angitt ovenfor, ikke i samsvar med lov og forskrifter i Norge.
  • Opplysninger i årsberetningen om dekning av underskuddet er ikke i samsvar med lov og forskrifter.
  • Vi mener at årsregnskapet, slik det foreligger, ikke bør fastsettes som selskapets årsregnskap for 2003.
  • Uten at det har betydning for konklusjoner i avsnittene foran vil vi presisere at det er gitt ulovlig lån til aksjonær. Vi vil også presisere at årsregnskap og årsberetning ikke er avgitt innen lovens frist.

Egenkapitalen ville forsvunnet

Dersom selskapet hadde fulgt revisors anmerkning om å foreta en ytterligere tapsavsetning på 23 millioner, så ville mesteparten av selskapets egenkapital vært spist opp. Ifølge regnskapet er den på 26,6 millioner. Ifølge revisor skulle den vært på kun 3,6 millioner. Det ville innebære at ca 85 prosent av aksjekapitalen var tapt, med de følger det får for selskaps handlefrihet.

I årsberetningen til selskapet sies det: «Videre knytter det seg stor usikkerhet til disposisjoner som er foretatt i 2002. Av denne grunn er det foretatt vesentlige avsetninger for mulige tap. Det er mulig at det skulle vært foretatt ytterligere avsetninger, men styret vurderer det til at det foreligger så vesentlige merverdier i selskapets eiendommer at selskapets egenkapital er uomtvistelig.»

Selskapet fikk et økonomisk resultat som endte med et underskudd på 7,4 millioner i fjor.

Tapsavsetning også i holdingselskapet

I holdingselskapet Mjellem & Karlsen Holding er det i årsberetningen sagt at det knytter seg stor usikkerhet til disposisjoner som er foretatt i 2002. Dette er ført som avsetning for tap til «nærstående parter og liknende». Beløpet er 8,2 millioner. De to selskapene har samlet avsatt, eller realisert, tap på 20 millioner kroner. Hadde revisors påpekning vært fulgt skulle samlede tapsavsetninger — det meste som en følge av Seims disposisjoner - vært 43 millioner kroner.