Forsvaret slurver med å gjøre opp for seg i tide. En rekke større og mindre firmaer strever med å få utbetalt det de har til gode innen forfallsdatoene. Så ille er det blitt at enkelte leverandører nå forlanger forskuddsbetaling for å utføre tjenester for Forsvaret. De siste månedene har det også vært mye feil med lønnsutbetalingene til en rekke forsvarsansatte.

Høye gebyrer

Betalingssommelen fører til at Forsvaret må ut med betydelige beløp i gebyrer og renter på forfalte krav. Totalt dreier det seg om 37 millioner kroner i hovedkrav, purringer og gebyrer i de 2775 sakene som har ført til inkassovarsel eller inkassokrav. Noen av de opp mot 10.000 purringene inneholder også gebyrer.

Riksrevisjonen retter i en fersk rapport drepende kritikk mot Forsvarets bilags— og regnskapsrutiner, og krever bedring på en rekke områder. Statsregnskapet for november i fjor måtte avsluttes uten forsvarsstall. Årsaken var omfattende feil og mangler i regnskapsrapporteringen fra Forsvarets overkommando.

Omorganiserte

Forsvaret omorganiserte regnskaps- og fakturahåndteringen sin i fjor. Alt ble sentralisert og styrt fra den nye Forsvarets Regnskapsadministrasjon (FRA) på Sverresborg i Bergen. Samtidig ble et nytt regnskaps-, økonomistyrings- og lønnssystem tatt i bruk. Det har vært store innkjøringsvansker med systemene. Riksrevisjonen anmerker at feilene og manglene synes å ha sin bakgrunn i omleggingen av regnskapsordningene.

Den nye regnskapsstaben på Sverresborg skal kunne håndtere 11.000 fakturaer i uken, eller ca. en halv million i året. FRA har i alt 62 ansatte innenfor portene til Bergenhus festning.

Riksrevisjonen peker videre på det uheldige i at Forsvarets personalreduksjon har medført at flere nøkkelpersoner i regnskapsavdelingene er sluttet. «Det er ansatt nytt personell som ikke alltid har den nødvendige kompetanse og erfaring», skriver Riksrevisjonen i sin rapport til Forsvarsstaben. Samtidig har opplæringen av nye medarbeidere ikke vært god nok. «Tilstrekkelig opplæring ved gjennomføring av et helt nytt system er en betingelse for å oppnå et godt resultat», bemerker Riksrevisjonen.

Betalt to ganger

Revisjonen har funnet en serie brudd på kontantprinsippet og manglende sporbarhet i regnskapet. Det er tungvint å finne ut hva hver faktura handler om. Faren for at enkelte regninger kan være betalt dobbelt er også overhengende.

Det er ikke bare inngående fakturaer Forsvaret surrer med. Forsvaret har heller ikke gode nok rutiner for å kreve inn utestående penger, fastslår Riksrevisjonen. De nye rutinene for purring er ikke tatt i bruk. Dermed har Forsvaret ikke god nok kontroll på om de har mottatt oppgjør for alle utsendte regninger som skulle ha vært betalt i 2003.

Feil lønn

Det er ikke bare økonomistyringsprogrammene Forsvaret sliter med. Et nytt lønnssystem er også tatt i bruk. Også dette har haltet. Mange forsvarsansatte har fått feile lønnsutbetalinger. Først flere måneder i etterkant har de fått utbetalt tillegg de skulle ha fått sammen med den ordinære månedslønnen. Det er Forsvarets nye lønnsenhet i Harstad (FLA) som utbetaler all lønn.

Riksrevisjonens kontroll avdekket videre at et brannverntillegg på 3,75 kroner ble godtgjort med 88 kroner timen. Dessuten ble det utbetalt ca. 1,4 millioner for mye til overenskomstlønte med sikringslønn.

Riksrevisjonen har bedt om en grundig redegjørelse fra Forsvaret på alle anmerkede forhold. Svaret foreligger, og er nå til behandling i Riksrevisjonen.