Til tross for at politiet tilsynelatende har flere sterke, tekniske bevis, vil forsvarer Rolf Knudsen be om frifinnelse for sin 19 år gamle klient, tiltalt for voldtekt og drap av Hilda Feste (98).

Bakgrunnen er at 19-åringen hele tiden har hevdet at han på grunn av høyt alkoholinntak havnet i en blackout-lignende tilstand, og at han ikke husker noe fra drapskvelden.

Blackout blir tema

For 19-åringens forsvarerteam vil blackouten, med påfølgende hukommelsessvikt, bli et tema under prosedyren.

— Det vil nok ikke få noen betydning for skyldspørsmålet, siden tilstanden oppsto som følge av selvforskyldt rus. Men vi vil komme tilbake til i hvilken grad blackout-tilstanden får betydning for en eventuell straffeutmåling, sier Knudsen.

- Så dere mener at en slik blackout kan gi lavere straff?

— Det temaet skal vi gjennomgå under rettssaken. Som forsvarere ønsker vi ikke å foregripe verken prosedyre eller taktikk, sier Knudsen. Han vil heller ikke kommentere politiets beviser.

19-åringen risikerer lovens strengeste straff, 21 års fengsel, dersom han blir dømt.

Påtalemyndigheten mener at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Osingen er tiltalt for først å ha angrepet og voldtatt en 98 år gamle kvinne i sitt eget hjem.

Deretter har han ved hjelp av massiv vold drept henne, vil statsadvokat Gert Johan Kjelby hevde, og henvise til en rekke tekniske bevis som knytter 19-åringen til drapet.

Alder, blackout og oppvekst

Forsvarerteamet vil dermed bruke tid på å påvise formildende omstendigheter, i håp om å redusere en eventuell fengselsstraff så mye som mulig. Fra før har to sakkyndige konkludert med at den tiltalte mannen kan straffes, og at han ikke var psykotisk på gjerningsøyeblikket.

— Både alvorlig psykiatri, vanskelig oppvekst, alder eller andre særegne grunner kan i utgangspunktet være momenter som kan gi mildere straff, også i alvorlige drapssaker, sier mangeårig forsvarsadvokat Erling O. Lyngtveit. Han ledet tidligere Advokatforeningens lovutvalg for straffesaker.

I en sak som Os-drapet kan den tiltaltes lave alder ved dom gi en liten strafferabatt, ifølge ham. Likevel skjer en slik strafferabatt sjeldnere i drapssaker enn andre straffesaker.

— Du skal ikke se bort fra at en som er mellom 18 og 19 kan få godskrevet litt på ung alder. Men det er begrenset. Elementer som vanskelig oppvekst blir vektlagt i varierende grad. Norske fengsler er fylt opp av mennesker med vanskelig oppvekst og en tung arv å bære med seg, sier Lyngtveit.

- Blackout kan få betydning

Professor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo tror hukommelsestap kan få betydning for en straffeutmåling.

— Hadde dette skjedd under særlig skjerpende omstendigheter, som om man hadde planlagt hendelsen og for å skape pine, ville det selvfølgelig vært negativt for straffereaksjonen. Om han overhodet ikke husker noe, kan det få betydning, sier Høgberg, som forsker blant annet på strafferett.

Straffelovens paragraf 56 inneholder vilkår som kan bli aktuell i denne saken.

Der gis retten en mulighet til å ilegge lavere straff dersom "lovbryteren handlet under bevisstløshet som var en følge av selvforskyldt rus, og særdeles formildende omstendigheter taler for at straffen settes ned".

— Dette er imidlertid svært strenge vilkår, sier tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn.

— Det skal helt noe helt ekstraordinært til for at den paragrafen kan komme til anvendelse. Jeg kommer i farten ikke på noen lignende eksempel som har gitt lavere straff i en så alvorlig sak som drap, sier Rieber-Mohn.

Droppet egne sakkyndige

Verken statsadvokat Gert Johan Kjelby eller forsvarerne Rolf Knudsen og Ivar Abrahamsen har tenkt å føre vitner som er eksperter på hukommelse og blackout. Det er ventet at de rettsoppnevnte sakkyndige vil komme innom temaet i sine forklaringer.

— Det er etter min vurdering ikke behov for egne sakkyndige om hukommelsestap og rus. Spørsmålet om hans hukommelse har en begrenset betydning for skyldspørsmålet. Du er strafferettslig ansvarlig også for handlinger du har begått i ruspåvirket tilstand, sier Kjelby.

— Hvilken betydning kan det få straffenivået?

— Det spørsmålet kan ikke besvares generelt. Det må den øvrige bevisførselen vise. Jeg kommer tilbake til det i prosedyren.