28. januar skulle advokat Ann Turid Bugge ha forsvart en tyveritiltalt kvinne i Bergen tingrett.

Men da rettssaken startet manglet den erfarne forsvarsadvokaten fra rettssalen i Bergen tinghus.

I stedet var Bugge på Hønefoss, i en annen rettssak.

«Hun hadde feilaktig registrert at hovedforhandlingen i denne saken skulle avholdes 28. februar, som for øvrig er en søndag», heter det i en dom fra Bergen tingrett.

Dommerne mener det er «kvalifisert klanderverdig» av Bugge å ikke møte til i en rettssak hun har visst om i langt tid:

«Advokat Bugges uteblivelse medførte at saken for hennes klient sin del måtte utsettes på ubestemt tid, at oppstarten av denne hovedforhandlingen ble forsinket, og at det må avholdes en full ny hovedforhandling om det samme straffbare forhold hvor de andre tiltalte og vitnene må møte på nytt for å avgi forklaring».

Bugge må betalte 10.000 kroner i rettergangsbot for forglemmelsen. Saken er ennå ikke rettskraftig avgjort.

«Hun har gitt uttrykk for at hun er svært lei for det inntrufne, og har beklaget de konsekvensene hennes uteblivelse har medført», heter det i dommen.

Retten konstaterer at hun har brutt domstolslovens paragraf 200, som slår fast at en advokat som «gjør seg skyld i forsømmelig eller annet utilbørlig forhold under rettergang» kan straffes med bøter.

I samme rettssak manglet en av meddommerne da saken skulle starte. Han var hjemme med sykt barn, og hadde glemt at han skulle være dommer.

For det fikk meddommeren 1000 kroner i rettergangsbot.