KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Det kom inn 61 søknader til de 20 nye kvinneprofessoratene. Professoratene kommer innenfor realfag, informatikk og andre fagområder med spesielt lav kvinneandel.

Universitetet i Bergen (UiB) får tre professorater øremerket for kvinner, Norges Handelshøyskole (NHH) får ett.

— Bedre likestilling For å bedre likestilling innen høyere utdanning og forskning, ble penger til nye professorater for kvinner avsatt på statsbudsjettet. Bare 12 prosent av alle universitetsprofessorer er kvinner, mens 40 prosent av alle doktorgradsstudenter er kvinner.

— Det er også få kvinnelige professorer innen medisinske fag, så dette er veldig kjekt. Dette blir det første professoratet i jordmorfag, sier styrer Roar Sandvei ved Institutt for obstetrisk og gynekologisk avdeling ved Haukeland sykehus.

Klima og psykiatri Kvinnen som blir ansatt skal både drive med forskning og undervisning. I tillegg får UiB ett professorat i klimaforskning og ett i voksenpsykiatri. Det kom inn forslag om over 30 kvinneprofessorater ved UiB.

NHH får et professorat innen økonomisk-administrative fag. Stillingene kan ifølge Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) lyses ut umiddelbart.

- Høy kvalitet - Fordelingen var svært vanskelig, fordi kvaliteten på søkerne var så god. Som kritikk mot opprettelsen av kvinneprofessorat ble det hevdet at det ikke fantes nok kvalifiserte kvinner. Det er grundig motbevist, sier statssekretær Randi Øverland i KUF.

Universitetet i Oslo får fem nye kvinneprofessorer. De kan selv bestemme fire av disse, det femte professoratet er forbeholdt statsvitenskap. NTNU i Trondheim får tre, Universitetet i Tromsø to, mens flere høyskoler får ett kvinneprofessorat hver.