— Mange av oss er svært frustrerte over at NAV praktiserer regelverket så firkantet, sier Gunnar Ramstad.

— I NAV virker det ofte som det ikke er rom for skjønn i det hele tatt, sier han.

— Det er og har vært mye frustrasjon blant legene i forbindelse med gjennomføringen av reformen. Lederen i Hordaland Legeforening har jevnlige møter med NAV-ledelsen i fylket.

Også andre fastleger BT har vært i kontakt med uttrykker frustrasjon over NAV.

— I oppbyggingsfasen har ikke kommunikasjonen mellom NAV og brukerne fungert. Vi blir det pressede mellomleddet, sier fastlege Sten Arve W Lønning ved Nordås Legekontor.

På disse møtene drøfter Ramstad, på legenes vegne, samarbeidet legene har med NAV.

— Jeg forstår de prinsipielle innvendingene Ole Terland har mot at NAVs rådgivende leger er ansatt i NAV. Men jeg vil ikke gå så langt som å si at de fungerer som en stat i staten, sier Gunnar Ramstad.

Ramstad er selv fastlege og har lang erfaring med å hjelpe sine pasienter til å få oppfylt trygderettighetene sine.

Han sier det kan være tidkrevende å finne veien gjennom NAV-byråkratiet. Men han har vanskelig for å se for seg at systemet ville fungere bedre om de rådgivende trygdelegene fikk en annen arbeidsgiver enn NAV

— Jeg er redd det bare ville medvirke til at byråkratiet rundt saksbehandlingen i NAV ble mer omfattende, sier han.