Ni milliarder kroner er reservert for bybane, av en samlet pott på 37 milliarder.

Tre milliarder er også avsatt til «andre kollektivtiltak, inklusive driftsmidler».

Innen 2019 skal Bybanen være ferdig utbygget til Lagunen, Fyllingsdalen, Loddefjord og ytre Sandviken. Busser kan bli satt inn inn i stedet for banemateriell. Men det understrekes veldig sterkt at de sentrale kollektivrutene må ha egne traseer uavhengig av all annen trafikk.

Ny Nordre innfartsåre
Det er viktig å bygge seg fra Bergen sentrum og utover. Derfor stopper utbyggingen av Bybanen mot sør ved Lagunen i 2012. Neste innsats kommer fra sentrum og nordover. Man tenker seg at Nordre innfartsåre legges om og går i tunnel fra Sandviken til Eidsvåg. Det vil frigjøre dagens strekning mellom Fløyfjellstunnelen og Eidsvågtunnelen til bybane og lokaltrafikk.

Av helt nye veianlegg er Ringveg vest allerede påbegynt. Utvalget bak transportanalysen understreker at byggetrinn 2, Sandeid-Liavatnet, være fullført før det nye Sotra-sambandet er ferdig. Planleggerne forutsetter derfor at byggetrinn 2 kommer som en direkte fortsettelse av byggetrinn 1.

Før 2010 har også veianlegget mellom Os og Lagunen kommet i gang.

Ringveg øst før Sotra
Ringveg øst kommer i perioden 2013- 2018. Planleggerne vektlegger hvor viktig det er å sørge for en god forbindelse fra Ringveg vest/Flyplassvegen til Arna. Også Ringveg øst bør være ferdig før Sotra-sambandet. Av den grunn er Ringveg øst satt opp i perioden 2013-2018, og Sotra-sambandet 2015-2019.

Transportanalysen integrerer også veipakken for Nordhordland i den store Bergenspakken. Tunnelen fra Nyborg i Åsane mot Nordhordlandsbrua planlegges bygget i 2016-2018. Hvis Bergenspakken overlever den politiske behandlingen noenlunde intakt, vil det gjennom det meste av perioden også bli penger til de lokale veitiltakene i Lindås, Meland og Radøy. Askøy vil også få sitt, og det samme vil Sotra.

Hvis transportanalysens skisse til fremdriftsplan skulle bli virkelighet, vil Bergen og omegnskommunene om 13 år fra nå ha fått på plass et nokså komplett system av tilførselsveier inn mot Bergen kombinert med et nesten fullt utbygget ringveisystem. Da gjenstår utbygging til fire felt mellom Arna og Vågsbotn og siste bit av Ringveg vest fra Dolvikskiftet til Flyplassvegen.

Nygårdstangens frigjøring
I de ti årene frem til 2030 legges det også opp til tunnel fra Fjøsanger til Danmarksplass. Samtidig skal det bygges en indre ring: Tunnel fra Fløyfjellstunnelen under Haukeland sykehus, under Kronstad, Danmarksplass, Solheimsviken og Løvstakklien til Damsgårdstunnelen. Dette er det endelige grepet som skal til for å frigjøre Nygårdstangen til byutvikling.

Transportanalysen foretrekker å se planlegging og bygging av Arnatunnelen i denne sammenhengen. Samtidig er planprosessen for Arnatunnelen kommet så langt at Bergen kommune kan gjøre endelig reguleringsvedtak i år, om de måtte ønske det.