Rekordnedbøren 14. september skapte store problemer en rekke steder i Bergen, også i Fløen. Starefossen gikk over sine bredder og trengte inn i flere hager i Fløen-området på sin vei mot Store Lungegårdsvann.

— Dette er flom, og følgelig en naturskade, fastslo Vesta. Derfor fikk deres kunde dekket skadene i sin hage.

— Bekker og avløp tok ikke unna vannet. Dermed er dette ikke en naturskade som dekkes av forsikringen, konkluderte Gjensidige med. Deres kunde får derfor ikke utbetalt noe fra selskapet.

Ny forskrift

1. januar i år kom det en ny forskrift som medfører at forsikringsselskapene overtok skadedekningen på hageanlegg på under fem mål med inntil 50.000 kroner. Tidligere måtte det søkes om dekning fra Naturskadefondet i slike saker.

— Jeg vet ikke hva som er skjedd i denne konkrete saken, sier Knut Kristiansen, leder i skadeutvalget i Norsk Naturskadepool.

Alle forsikringsselskapene er medlemmer her, og poolen er opprettet for å gi en mest mulig ensartet behandling av naturskadesaker. Poolen samordner blant annet skadesakene på Hatlestad terrasse.

«Menneskeskapt»

— Generelt er det imidlertid slik at naturskadeforsikringen ikke dekker såkalte «menneskeskapte skader». Hvis avløp, kulverter og kummer er underdimensjonerte eller tettet til, er det ikke forsikringens ansvar å dekke skader som en følge av slikt, sier Knut Kristiansen.

Og det er nettopp her kimen til forskjellsbehandlingen i Fløen ligger.

— Det er selvfølgelig uheldig dersom to selskap vurderer samme skadetype ulikt i samme nabolag, medgir lederen i Naturskadepoolens skadeutvalg.

Takstmannen avgjør

— Hvordan kan slikt skje?

— Alt beror på hva takstmannen skriver i sin rapport. Hvis de har ulike oppfatninger, kan slike situasjoner oppstå.

Knut Kristiansen innrømmer at tolkningene av den nye forskriften om hageanlegg muligens ikke har «satt seg» ennå. Skadene etter stormen «Inga» i januar var første anledning til å praktisere den nye forskriften.

— Vi har helt sikkert gjort noen feilvurderinger i forbindelse med disse skadeoppgjørene, sier han.

Vannskader på hageanlegg kommer ikke inn under selskapenes ordinære vannskadeforsikring.

Mellom to stoler

— Vi risikerer derfor at noen forsikringstakere faller mellom to stoler når vannmasser forårsaker skader, sier Knut Kristiansen.

Han anbefaler den uheldige hageeieren i Fløen å påklage Gjensidiges avgjørelse til ankenemnda i Statens Naturskadefond.

— 14. september var det våteste døgnet i Bergens historie. Jeg vil tro det er et godt argument for å få dette karakterisert som naturskade. Forholdene var ekstraordinære. I en rettstvist tror jeg eieren av ledningsnettet ville ha fått medhold i at vedkommende vanskelig kunne dimensjonere avløpene for å ta unna 153 millimeter nedbør på et døgn, sier Knut Kristiansen.