Helse Bergen har satt i gang full opprydding etter at en granskingsrapport avslørte mangelfull styring med forskningsmidler i selskapet Innovest AS.

Enkeltforskere har hatt vide fullmakter, forskere har fått dobbel lønn og stikkprøver har avslørt tvilsom pengebruk.

Vi har et stort materiale å dykke ned

— Det har vært dårlig kontroll med hva pengene har gått til, sier økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen. Nå skal han rydde opp.

Hansen er styreleder i Innovest, et selskap som ble opprettet i 1997 for å administrere medisinsk forskning. Forskere med hovedjobb på Universitetet i Bergen (UiB) eller i Helse Bergen bruker Innovest til å holde orden på forskningsprosjekter de er involvert i. Årlig går det inn rundt 100 millioner kroner til ulike prosjekter i Innovest.

Sa opp sjefen

Det var i fjor at økonomidirektør Hansen oppdaget det han omtaler som svakheter i Innovest-systemet. En prosjektgruppe med representanter fra Helse Bergen, Innovest og en ekstern prosjektleder fra Deloitte fikk i oppdrag å kartlegge virksomheten.

Rapporten deres konkluderer med at det er «grunnlag for å stille spørsmål ved om forvaltningen av midlene skjer i henhold til formålet med tildelingen, regelverk, etisk reglement og føringer fra Helse Bergen.»

Da rapporten fra granskingsgruppen var ferdig, valgte styret i Innovest å si opp avtalen med mangeårig daglig leder Arne Godal.

Dobbel lønn

Granskingsrapporten gir flere eksempler på tvilsom bruk av forskningsmidler.

Forskeren sendte regning fra eget firma og signerte selv utbetalingen.Det vanlige i offentlig virksomhet er at en overordnet må attestere utgifter.

Innovest har betalt for frikjøp av forskere som i tillegg har mottatt full lønn fra Helse Bergen.

En forskerkonto hos Innovest var belastet med oppunder en million kroner til kongressavgift.

Forskningsmidler gikk til kjøp av kaffemaskin til 3390 kroner.

Forskningskonto var belastet med fem gavekort på til sammen 2550 kroner.

Disse eksemplene er funnet etter gjennomgang av transaksjoner på 17 ulike kontoer de siste tre årene. Til sammen er det mellom 700 og 800 kontoer, 750 avtaler og et stort antall forskere i systemet.

— Vi har et stort materiale å dykke ned i, sier Hansen.

Stanset utbetalinger

Et gjennomgående problem i Innovest er at forskerne har fullmakter utover det de har i sin stilling i Helse Bergen. Over forskningskontoen har de tatt ut lønn til seg selv og ansatt medarbeidere, uten at overordnet på sykehuset alltid har hatt kontroll.

Et punkt Hansen har slått ned på er avtaler som sier at forskerne har anledning til å ta resten av forskningsmidlene som lønn, dersom de går over i en ny jobb der de ikke kan fullføre prosjektet.

- Har dette vært praktisert?

— Det vet vi ikke. Men etter at jeg tok over, er det kommet flere forespørsler fra forskere som ønsker å benytte seg av denne retten. Jeg har uten unntak svart nei, og vil omgjøre disse avtalene, sier Hansen.

Sykehuset kan ha tapt

Granskingen tyder på at Helse Bergen kan ha kommet dårlig ut av samarbeidet med Innovest. Medarbeidere ved sykehuset driver også forskning som er finansiert eksternt og administrert via Innovest. Mye av arbeidet gjøres med avdelingens utstyr og i sykehusets arbeidstid uten at sykehuset har hatt gode rutiner for å sende regning. På den måten har sykehuset sponset forskningsprosjekt som gjøres for eksempel på oppdrag fra legemiddelindustrien.

Eivind Hansen understreker at oppryddingen i Innovest handler om å tette hull i systemet.

— Mitt inntrykk er at pengene gjennomgående har vært brukt til forskningsformål, slik intensjonen er. Systemet har hatt svakheter, men det har resultert i mer rot enn misbruk, sier Hansen.

- Har dere så langt i gjennomgangen funnet så grove overtramp at det vil få følger for de involverte?

— Vi har funnet noen uttak og forhold som det kan settes spørsmålstegn ved. Noen saker vil vi få avklart med skattemyndighetene, sier Hansen.

Dette kan gi enkeltforskere en skattesmell.

Samarbeider med UiB

Styret i Innovest har opprettet en ny prosjektgruppe som skal rydde opp. Mer av forskningsmidlene skal heretter være styrt sammen med lederne i Helse Bergen og på Universitetet, og ikke plasseres i Innovest. Det blir slutt på kontoer disponert bare av enkeltforskere.

Målet er at oppryddingen skal være unnagjort i løpet av høsten.

Helse Bergen har også orientert UiB, der mange av Innovest-forskerne har sin hovedarbeidsplass.

— Vi har tatt til etterretning det Helse Bergen har gjort, og vil prøve å bidra det vi kan til å gjennomgå og få til de endringene som kreves, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.