Boligmarkedet er på bedringens vei, men det er for tidlig å friskmelde dette markedet helt, mener administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Mandag la han fram tall som viser at salget av nye boliger de tre første månedene i år lå 166,7 prosent over salget i siste kvartal i fjor.

Men antall boliger som ble igangsatt falt betydelig i samme periode.

Det ble satt i gang bygging av 15 prosent færre boliger første kvartal i år sammenlig-net med de tre siste månedene i fjor.

Og sammenlignet med første kvartal i fjor, var nedgangen i antall igangsatte boliger de tre første månedene i år 32 prosent.

– Viktig signal

Den kraftige prosentvise veksten i antall solgte boliger de tre siste måneden, var ven-tet fordi utgangspunktet var heller svakt:

Boligsalget stanset nesten helt mot slutten av fjoråret, og var katastrofalt dårlig i fjor etter å ha falt med 40 prosent fra 2007, som også var et svakt salgsår, ifølge Bolig-produsentene.

Veksten i salgstallene er likevel et viktig signal om at nye boliger er etterspurt, ifølge Jæger.

– Flere forhold synes nå å sette fart i tingene, blant annet rentenedsettelser, en aktiv Husbank og en noe bedre framtidstro, mener han.

– Det er grunn til forsiktig og betinget optimisme på vegne av næringen, sier admi-nistrerende direktør Per Jæger.

Ti år siden

Vi må vi nøyaktig ti år tilbake i tid for å finne et kvartal med et like lavt antall boliger igangsatt som første kvartal i år.

Den gang – i 1999 – ble det likevel igangsatt 20.000 boliger i løpet av året, ifølge Bo-ligprodusentenes statistikk, som ikke er helt sammenlignbar med Statistisk sentralby-rås.

I år vil antallet igangsatte boliger trolig ligge noe under 1999-nivået, ifølge Jæger.

Jægers tall viser at antallet igangsatte boliger falt markant i de fleste regioner i første kvartal i år.

I Oslo-området og på Vestlandet var nedgangen samlet på vel 36 prosent. Det tilsva-rer 1.000 boliger.

Innlandet, det vil si Buskerud, Hedmark og Oppland, har derimot oppgang, vel å mer-ke fra forholdsvis beskjedne nivåer.

– Stanset de fleste

For hvert boligsalg som ble gjennomført i finanskrisens første fase, stanset bankene i praksis fire og en halv ganger så mange salg som de finansierte. Nå stanser banke-ne bare hvert femte salg, opplyser Jæger.

– Antallet boligsalg som kanselleres grunnet manglende finansiering er kraftig fallen-de. Dette er ikke minst takket være Husbanken som var den første banken som ga byggenæringen håp, sier Jæger, som gir regjeringen «honnør for at bankene ble til-ført tilstrekkelige midler, og at de er lovet mer dersom det trengs»

Boligprodusentenes direktør mener også å kunne lese ut av tallene at den negative tendensen knyttet til oppsigelser og permitteringer blant aktørene i byggenæringen er i ferd med å avta.

FULLT KJØR: Dagens arbeider går så det koster. ARKIVFOTO:
Lien, Kyrre