I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, foreslår regjeringen to barnehageopptak i året, gjennom en gradvis opptrapping.

Til dette foreslår de at det settes av 241 millioner kroner for neste år. Med de pengene vil de etablere en tredjedel av plassene som er nødvendige for å innføre to opptak. I dag er det et hovedopptak i august, nettopp fordi det da frigjøres tusenvis av barnehageplasser når seksåringene begynner på skolen. For å gjennomføre to barnehageopptak, må det derfor etableres flere nye barnehageplasser.

600 i kø

I Bergen står det i dag over 600 barn på venteliste for barnehageplass, selv om kommunen har oppfylt den lovfestede retten til barnehageplass.

I dag har barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes om, lovfestet rett på barnehageplass. Barna som er født etter 31. august, må dermed vente nærmere to år, før de får rett på barnehageplass. Det er disse barna som vil få tidligere plass, dersom det blir to barnhageopptak i året.

Millioner til makspris

Regjeringen foreslår også at makspris på barnehage blir 2360 kroner. De foreslår å bevilge til sammen 245 millioner kroner til lavere foreldrebetaling i 2014.