KRISTINE HOLMELIDDet er en av konklusjonene til et utvalg som har vurdert kommunenes ansvar for studentvelferd.— Kommunene bør i mye større grad enn i dag legge til rette for studentvelferd, både når det gjelder boliger, barnehager og helse- og sosiale tjenester, sier Nils Mæhle, leder for utvalget og administrerende direktør ved Høgskolen i Bergen (HiB).

- Viktig med boliger sentralt For en uke siden okkuperte flere studenter et hus på Sydneshaugen i Bergen. Huset står tomt, og er eid av Universitetet i Bergen. Studentene protesterer mot at det bare er de kjøpesterke som har råd til bolig i sentrum av Bergen, og krever flere studentboliger sentralt. Over 30 studentboliger står tomme utenfor byen, på Hatleberg og Fantoft.

— Utvalget tar utgangspunkt i at flere studenter vil bo sentralt, og mener det er viktig å legge til rette for det, sier Mæhle.

Ikke politisk initiativ - Vårt utgangspunkt er at vi skal drive etter forretningsmessige prinsipp. Men dersom det er politisk vilje til det, kan prinsippet fravikes, sier forvaltningssjef Jorunn Nerheim i Bergen Bygg og Eiendom KF.Så langt har det ikke blitt tatt politisk initiativ for å gi studenter slike fordeler.- Kommunen har solgt unna mye, og har per i dag få sentrale tomter. Men gjennom omregulering av aktuelle områder vil det være mulig å fremskaffe slike tomter, sier forvaltningssjefen.

Ifølge utvalgsleder Mæhle er mindre studiesteder gjerne flinkere enn de største byene til å legge til rette for studentene.

- Konkurranse om studentene - Det er i dag sterk konkurranse om studentene. De ser tydeligere hvor viktig denne gruppen er for kommunen, og planlegger med studentene i tankene, sier Mæhle. Utvalget mener også at kommunene bør gi billige tomter til studentbarnehager, og at de bør subsidiere plasser for studentbarn i kommunale barnehager.- Slike tiltak vil gjøre det lettere å nå det regjeringen har satt seg som mål; at studentene skal bli raskere ferdig med studiene. At studentene bor skikkelig, og de som trenger det har barnehagetilbud, gjør studiehverdagen lettere, sier lederen for utvalget. Bedre for funksjonshemmede Et mindretall i utvalget støtter ikke flertallets forslag om at kommunene gjennom prispolitikken skal ta et spesielt ansvar for økt boligbygging for studenter og bygging av studentbarnehager.Et enstemmig utvalg sier at det må legges bedre til rette for de funksjonshemmede studentene.I alle kommuner med høyere utdanning bør det opprettes et vertskommuneutvalg mellom kommunen, utdanningsinstitusjonen, studentsamskipnadene og studentene, mener utvalget. Høringsfristen er 20.mars. OKKUPERT: Anne-Kathrine Vabø og Helene Skoge Johnsen var blant dem som okkuperte et hus på Sydneshaugen i Bergen for en uke siden. Studentene krevde flere studentboliger sentralt.ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN