Dette sier Trond Kathenes. Han er talsmann for foreldregruppen til 20 «Kvikk»-barn. Kathenes sitt eget barn er ett av tre som ikke fikk konstatert en skadeprosent over minimumsgrensen på 15 prosent, og som følgelig ikke får medisinsk erstatning.

– Heldigvis er han ikke er mer skadet enn han er.

Penger for fremtiden

De som nå får erstatning har krav på en ren medisinsk kompensasjon. Det innebærer penger som skal dekke et beregnet inntektstap for barna fra de er 18 til 63 år. Videre skal det dekke tapt livsutfoldelse frem til de er 83 år. Det er ikke penger barn eller foreldre får utbetalt nå.

– Det har tatt et halvt år fra vi sendte kravet med medisinsk dokumentasjon. En dokumentasjon som gjorde at departementet bare kunne gå inn i trygdeverkets tabeller og finne beløpene. Dette tidsforbruket, på en såre enkel saksbehandling, gjør at vi frykter for fortsettelsen: Hvor lang tid som vil gå med for å behandle restkravet.

Gjenstår 31 millioner

– Hva er restkravet?

– Restkravet utgjør ca. 31 millioner av totalkravet på 48 millioner kroner. Dette er tap de involverte har hatt i form av tapt arbeidsinntekt, merutgifter som følge av saken og tapte pensjonspoeng. Her er det selvsagt langt mer rom for å bruke skjønn.

– Trenger foreldrene pengene raskt?

– Ingen av dem som har vært rammet sitter godt i det. De har hatt store merkostnader. Som vanlig når man har barn med slike skader, så har mesteparten også opplevd samlivsbrudd. Mange ser frem til å få en litt bedre økonomisk situasjon. Helst så snart som mulig. Vi har derfor sendt departementet et brev der vi etterlyser en fremdriftsplan.

Langt lerret

«Kvikk»-foreldrenes sak har vært et langt lerret å bleke. Den startet i februar 1996. Først for to år siden, etter en foreløpig rapport fra Universitetet i Bergen, fikk de beskjed om at kompensasjon ville bli gitt for påførte skader og merbelastning.

I juni fremmet de krav med dokumentasjon. Nå kommer de første konkrete resultatene.