Dette er det verst tenkelige scenariet hvis en influensapandemi skulle ramme Bergen og Vestlandet. Forhåpentlig vil vi slippe. Men Helse Bergen er nødt til å ta høyde for at det verste kan skje. Ved Haukeland sykehus er man allerede i ferd med å øve på beredskapsplaner som skal settes i verk dersom man skulle komme i den situasjonen.

Må planlegge for det verste

Avdelingsoverlege Stig Harthug ved Avdeling for sykehushygiene sier til Bergens Tidende at slike fremtidsvyer i dag fortoner seg som urealistiske, men at det er farlig å avfeie dem.

— Vi må planlegge i forhold til ulike størrelser i forhold til utbrudd, også i forhold til en alvorlig og hissig pandemi. Så lenge det ikke går over i verste scenario vil vi ha kontroll, men vi kan heller ikke lukke øynene for at vi kan havne i en situasjon som moderne helsevesen ikke vil kunne demme opp for, i alle fall hvis vi tenker på muligheten til å oppfylle vanlig norsk helsevesenstandard.

Utfordringen i en slik situasjon blir å omstille ressursene og få til et velfungerende samarbeid mellom ulike linjer og etater i helsesektoren, først og fremst kommunehelsetjenesten.

Øver på beredskap

— Vi har en del igjen å gjøre på det området, men vi har tenkt på løsninger og beredskapstiltak i forhold til ulike scenarioer, og avviklet øvelser i forhold til det. Foreløpig har det ikke vært gjennomført realistiske øvelser med dukker osv., men det kan bli aktuelt i løpet av de nærmeste månedene, sier Stig Harthug.

— En eventuell pandemi blir uansett en kjempeutfordring som det er umulig å overskue konsekvensene av, men vi må trimme de tiltakene vi rår over for å være best mulig forberedt, sier Harthug.

Varselssignal

Han understreker sterkt at hvis vi skulle oppleve å finne fugleinfluensa på norsk jord, så betyr ikke det at vi har en pandemi på gang. En slik pandemi kan vi først få dersom viruset skulle gå over til å smitte fra menneske til menneske.

— Men vi må ha en økt beredskap for at enkelte mennesker kan bli smittet, for eksempel veterinærer og folk som driver med fjørfeproduksjon. En slik situasjon vil vi ikke ha problem med å takle innenfor de ordinære helsevesenrammene.

Noe helt annet blir det hvis 15 prosent av befolkningen skulle bli rammet. Da snakker vi om et maksimalt utbrudd. Et mer begrenset utbrudd er også en mulighet.

Omdisponere ressurser

— Hvilke konkrete tiltak er diskutert?

— Om nødvendig kan det bli aktuelt å omdisponere sykehusavdelinger og eventuelt ta i bruk pasienthotellet. De aller fleste som blir syke må imidlertid bli liggende hjemme. Bare de mest alvorlige tilfellene med behov for oksygenbehandling og respiratorhjelp vil sannsynligvis ende på sykehus. Sortering av pasienter og vurdering av sykdomstilstand og alvorlighet ville bli et viktig element i en slik situasjon. Det betyr igjen at vi ville måtte arbeide tett med førstelinjetjenesten på kommunehelseplan, sier Stig Harthug, som presiserer at beredskapen mot en pandemi aldri kan bli fullkommen, i og med at det er umulig å vite i forkant om den kommer og i hvilken form den kommer.

HØY BEREDSKAP: Ved infeksjonsavdelingen på Haukeland sykehus har de allerede hatt flere møter om hvordan de skal forholde seg dersom man får en influensaepidemi i Bergen.. Seksjonsoverlege Nina Langeland må utstyre seg med munnbind før hun går inn i slusen til pasientrommene. Munnbindet må skiftes for hvert besøk på rommet, og slusen inn til rommet renses med uv-stråler. FOTO: JAN M. LILLEBØ