Det sier lege Johan Torgersen, som er sentralstyremedlem i Den norske legeforening og leder av Yngre legers forening.

— Nødvendig endring

— Vi opplever store utfordringer for både helseforetak og leger nå som ny ordning prøves ut for første gang. Samtidig hører vi også historier om foretak som bruker den nye ordningen som et positivt virkemiddel for å etablere gode systemer for rekruttering og ansettelse av leger, sier Torgersen.

— Synes dere det er riktig at kandidatene skal søke på turnusplass som om det er en vanlig jobb?

— Legeforeningen har diskutert dette over flere år og innad i foreningen var det sterk skepsis til overgang fra loddtrekning til søknadsbasert. Samtidig erkjente vi at den økende tilsøkningen til norsk turnustjeneste og etter hvert økende ventetid til turnustjenesten gjorde endringer nødvendig.

Prosjektleder Anne Grethe Slåtten i Helsedirektoratet er enig i at endring var nødvendig. Tilstrømningen av medisinkandidater med utenlandsk eksamen førte til lange ventelister.

— Det ble tatt inn 475 turnusleger i halvåret. Men til tider var ventelistene lange, slik at det kunne gå opptil et år før enkelte kom seg i jobb.

Mer planmessig rekruttering

Torgersen sier at han har oppfattet at studentene opplever det som belastende å drive med jobbsøking midt i eksamensperioden. Når denne første søknadsrunden er over må søknadsprosessene evalueres nøye, mener han.

— Om sykehusene nå inntar en profesjonell arbeidsgiverinnstilling, vil de i større grad kunne rekruttere på en planmessig måte. Det vil nok gi mer administrasjon, men slik er det i arbeidslivet når virksomhetene er populære og har høy tilsøkning.

På spørsmål om de såkalte evnetestene Haukeland Universitetssykehus har tatt i bruk, vil han ikke utelukke at standardiserte tester også kan benyttes ved rekruttering av leger.

— I så fall må de brukes på rett måte og ikke tillegges mer vekt enn det er grunnlag for, sier Torgersen.