... droppe direktevalg til bydelene ved kommunevalget til høsten. Et flertall i bystyret går mot forsøket på grunn av den økonomiske situasjonen for kommunen. SV, RV, Venstre og Senterpartiet ønsker å gjennomføre valgene i høst. RV og SV begrunnet dette med at bydelsstyrene er blitt en arena for folkelig motstand mot nedskjæringer i det lokale tjenestetilbudet.

... søke om å overta kulturminn e vernet fra fylkeskommunen. Byrådet hadde også gått inn for å søke om å overta det fylkeskommunale barnevernet, men det gikk flertallet i bystyret mot. Kommunaldepartementet har invitert til et forsøk med slik overtakelse.

... avvise å betale penger inn til b o ligsonefondet . En oversikt fra kommunerevisjonen viser at ulike kommunale parkeringsfond er tappet for nærmere ti millioner kroner. Flertallet i bystyret mener boligsonefondet ikke har penger til gode fra bykassen. Frp, Høyre og RV gikk inn for at bykassen skulle betale penger tilbake.

... frita Tom Knudsen (A) for vervet som medlem av komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester. Bystyret vedtok også å frita Lill Karin Dale (Frp) for vervet som medlem av Årstad bydelsstyre.

... avklare eiendomsretten til eie n dommer havnevesenet disponerer ved å nedsette en arbeidsgruppe. Havnevesenet disponerer i dag en svært omfattende eiendomsportefølje som dels eies av kommunen, dels av havnevesenet. Arbeidsgruppen skal sikre at havnevesenet ikke får en urettmessig stor andel av disse eiendommene.

... legge ned brannstyret . SV fremmet forslag om at brannstyret opprettholdes. Dette er begrunnet med ønsket om å opprettholde folkevalgt oppmerksomhet rundt brannfaren og tiltak mot brann i Bergen. Bare RV, SV og Venstre stemte for dette forslaget.

... opprette en ventelistegaranti på pedagogisk psykologisk tjeneste. B y delsadministrasjonene skal legge til rette for at alle henvisninger behandles etter en måned, og at utredninger gjennomføres innen tre måneder. Målet er at ventetiden skal være nede i 14 dager innen utgangen av året. I tillegg vedtok bystyret å bruke de 1,2 millioner kronene som er vedtatt til rekrutteringstiltak i PP-tjenesten.

... avvise klage på nattklubbevilling fra Hotell Ambassadeur og Ditlef & Exodus. Byrådet har tildelt den ledige nattklubbevillingen til Det Akademiske Kvarter. Frp gikk som eneste parti inn for å øke antall nattklubbevillinger slik at de to klagerne også skulle få bevilling.