... at Bergen neste år skal ta imot 300 nye flyktninger. Disse vil bystyreflertallet bosette i alle bydeler. 25 av flyktningene som kommer i år og neste år skal være såkalte enslige mindreårige, en gruppe som i antall har økt sterkt siste årene. Bare Frp stemte på Frps forslag om å si nei til å ta imot flere flyktninger.

... at bompengeboden på nordre innfartsåre bør flyttes sør for Glass Knag-huset. Dette for å gjøre turen rundt sentrum via Fløifjellstunnelen sørover gratis og bompengefri. Bystyreflertallet avviste ønsker fra Vegkontoret om å bruke fjorårets bompengeinntekter på andre måter enn det avtalen sier. Derfor vil ikke flertallet trafikksikre Morvikveien, slik Vegkontoret har foreslått. Flertallet vil heller ikke bruke kollektivmidler til busslommer på fylkesveier, men utbedre sentrumskryss slik at bussene slipper frem. Bystyret vil fortsatt ha sykkelveier gjennom sentrum. 30 kilometers fartsgrense er ikke nok for å trygge syklistene, sier bystyreflertallet.

... å holde fast på byrådets avslag på søknaden om å flytte skjenkebevillingen for Busstop Pub fra Nesttun til Restauranten Da Vinci i Neumannsgate. Begrunnelsen er at skjenkebevilling er knyttet til et bestemt lokale og derfor ikke lar seg flytte rundt i byen. Faren er da stor for at det oppstår handel med skjenkebevillinger. I klagen blir det fremhevet at byrådet ved å tillate flyttingen blir kvitt et skjenkeløyve i bydelen, noe som blir regnet for bra.. Fylkesmannen får nå saken til endelig avgjørelse.

... at EØS-krøll ikke skal få hindre at Stiftinga Salhus Kultur— og Revysenter får overta eiendommen «Kveldheim» i Salhus for en krone. Prisen høres forlokkende ut for en eiendom verdsatt til 2,7 millioner. Men den egentlige prisen er langt høyere, siden stiftelsen samtidig overtar ansvaret for 2,0 millioner i gjeld på eiendommen. Stiftelsen blir samtidig pålagt å rehabilitere bygget og bruke huset til kulturformål i bydelen. Spørsmålet om salget var i strid med EØS-avtalen, er nå grundig vurdert av kommuneadvokaten, som konkluderer med at byrådets fremgangsmåte strengt tatt inneholder noen feilskjær, men at salget i realiteten neppe havner i EØS.

... å holde fast på avslaget til Kantine Catering i Jonas Lies gate om å skjenke øl, vin og brennevin til sluttet selskap. Saken går nå til fylkesmannen.