Svært mange ufaglærte er et hovedproblem i omsorgen for psykisk utviklingshemmede. Fagfolk blir utbrent. Det er vanskelig å bygge gode miljø.

— Når mange ufaglærte benyttes, er det vanskelig å skape gode bofellesskap, mener Susanne Weiss, leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU, i Bergen. Ansatte uten kunnskap vil ha problem med å takle store vansker. Hun er bekymret for kvaliteten i fellesskapene når det er så vanskelig å skaffe gode fagfolk.

— Vold og skader på de ansatte er nå så alvorlig ved Storhaugen barnebolig at hovedverneombudet har bedt om at institusjonen stenges. Hvordan vurderer du det?

— Stengning vil bare være en flytting av problemene. Ingen problemer er så store at de ikke kan løses, mener Susanne Weiss. Fagkunnskap, evner, velvilje og penger spiller inn. Ofte kreves det endringer og nye måter å tenke på.

Plasseres flere utagerende barn i samme bofellesskap, kan det i seg selv bidra til å forsterke problemene, mener hun. Det kan fungere bedre med ulike typer beboere.

Ressursmangel hindrer ofte Bergen kommune i å sette inn tiltak raskt når vansker oppstår. Ofte blir ansatte og pårørende utslitt på veien og må kjempe for hver forbedring. Bergen kommune har undersøkt kvaliteten på sin tjeneste overfor funksjonshemmede og ønsker å følge opp med tiltak. Det har Susanne Weiss forventninger til.