Rådmennene i alle dei fire kommunane går inn for ei rådgjevande avrøysting om samanslåing av dei fire kommunane. Folkerøystinga skal skje samstundes med kommune— og fylkestingsvalet. Etterpå blir det opp til kommunestyra å gjere det endelege valet.

Men med dette rådet sluttar også semja mellom rådmennene. For medan dei kommunale toppbyråkratane i Førde, Naustdal og Gaular seier ja til samanslåing, seier Jølster-rådmannen nei.

Lie å tene

Rådmann Jostein By, som for øvrig bur i Førde, meiner det er altfor lite å vinne på ei kommunesamanslåing for jølstringane. Mellom anna stiller han spørsmålsteikn ved om ein storkommune vil vere det beste for at det framleis skal vere aktiv busetnad i bygdene. Og sidan By er negativ til kommunesamanslåing, gjev svaret seg sjølv for hans del.

Dei andre rådmennene legg vekt på at ein storkommune i Indre Sunnfjord med dagens kommunikasjonar vil vere ei naturleg eining. Kommunen vil bli eit tyngdepunkt i regionen, og kunne få stor betydning for næringsutviklinga i distriktet. Samanslåing vil gje innsparingar, og høve til å byggje opp ein meir effektiv administrasjon.

— Ei slik samanslåing vil vere til det beste for innbyggjarane, er konklusjonen til Naustdal-rådmann Per-Kristian Langlie. Også han forresten busett i Førde.

Ope utfall

I tillegg til usemja mellom rådmennene, er det også klart at politikarane er ueinige. Frå Gaular har det komme klare signal frå leiande kommunepolitikarar om skepsis til samanslåing.

Den økonomiske vinsten vil vere for liten. I tillegg er det stor frykt for at mange arbeidsplassar i kommuneadministrasjonen vil bli overflytta til Førde. Utgreiinga av kommunesamanslåing konkluderer med at det vil vere best økonomi i å samle mest mogleg av kommuneadministrasjonen ein stad. I praksis betyr det Førde, som med sine knappe 11.000 innbyggjarar er desidert storebror mellom dei fire kommunane.

Truleg vil ei rådgjevande folkerøysting gje fleirtal for samanslåing i Førde, medan det er langt meir uvisst i dei tre nabokommunane.

Ei samanslåing i Indre Sunnfjord vil skape den klart største kommunen i Sogn og Fjordane. Innbyggjartalet vil bli i overkant av 18.000.