• Gravide som er uenige med legene på Haukeland om igangsetting av fødsel, kan selvsagt dra til Voss sjukehus for å føde, sier fagdirektør i Helse Bergen, Alf Henrik Andreassen.

Medieoppslag den siste uken kan ha blitt tolket som om kvinner som tilhører Haukeland sykehus, ikke kan velge å dra til Voss for å føde.

Helse Bergen melder i dag at dette ikke er tilfellet, og at det ikke er noen tvil om at retten til fritt sykehusvalg også gjelder for fødende kvinner.

Kan velge Voss

Flere kvinner som sokner til Haukeland sykehus har i de senere år valgt å gjennomføre fødselen på det lokale sykehuset på Voss.

— Retten til fritt sykehusvalg gjør at gravide kvinner fritt kan velge å dra til Voss om de ønsker å føde der, sier fagdirektør i Helse Bergen Alf Henrik Andreassen. I følge han kan også kvinnene bytte sykehus underveis i svangerskapet om de ønsker det.

Kan velge sykehus, ikke behandling

Han understerker at retten til fritt sykehus valg, ikke er det samme som retten til å velge medisinsk behandling. Ønsker man for eksempel keisersnitt kan man ikke kreve å få dette dersom det ikke er medisinske grunner for inngrepet.

— Hvilken behandling som gis, er en medisinskfaglig vurdering som legen må ta i samråd med den enkelte kvinne, sier han.

Avtale mellom Voss og KK

For å sikre en lik behandling av alle fødende , lik praksis, og en felles faglig vurdering, er det inngått en samarbeidsavtale mellom de to sykehusene. I følge Andreassen skal ikke denne avtalen hindre kvinner i å få en ny vurdering på Voss, men at medisinske avgjørelser som blir tatt ved de to sykehusene vil være like dersom forholdene er like.

— Denne avtalen er ikke til hinder for at fødende kan velge å skifte sykehus, slik medieoppslagene kan tolkest som, sier fagdirektøren.

— Det å være gravid, er en tilstand i stadig endring. Det er derfor viktig å få fram at dersom tilstanden til den fødande endrer seg, vil selvsagt legene som tar i mot kvinnen på sykehus nummer to, enten det er på Voss eller på Haukeland, kunne komme fram til en annen konklusjon om hva som er best for mor og barn, forteller Andreassen.