Over 30 mål med innmark er dekt med is og vatn. Kjem frosten no, blir isbrannskadane verre enn nokon gong, fryktar odelsguten Nils Johan Tufte (22). Det er han som i praksis driv garden saman med mora Vigdis, sidan faren arbeider i Nordsjøen.

Isbrann er eit årleg fenomen på Mæland. Når isen smeltar og tettar til elva like nedanfor garden, går det ikkje lenge før vatnet tyt utover heimebøen. Etter fôrmangelen i fjor, står fire båsar tomme i driftsbygningen, som har plass til 16 kyr. Denne gongen kan det gå enda verre. Eit ekstra stort snøfall vart kjapt avløyst av mildvêr og kraftige regnskyll. Heile bøen er no dekka med vatn, is og snø.

— Heldigvis har det gått litt betre med flatane som eg haustar litt lengre oppe i dalen, seier odelsguten.

Han ser det som opplagt at grovfôr må kjøpast dyrt også i året som kjem, men vonar å kunne halda oppe besetninga på minst 12 kyr, elles blir det ikkje mykje å leva av. Hittil har han vore innstilt på å overta garden, men akkurat no ser det ikkje særleg lysteleg ut.

— Er det noko som kan gjerast for å temja naturkraftene?

— Det har vore tale om å fjerna ein holme i elva, og dermed få betre passasje, men til no er det ikkje gjort noko.

Naboen, Johannes Mæland, fortel at folk frå Landbrukskontoret var på synfaring for vel 20 år sidan, men prosjektet nådde ikkje høgt nok i prioritet til å få offentlege tilskot.

No er vassdraget verna, som ein konsekvens av BKK sine planar om kraftutbygging av Øvstedals- og Hesjedalsvassdraget som no er skrinlagt. Det er likevel ikkje omogeleg at NVE kan godkjenna at proppen vert fjerna ved å gjera inngrep i den aktuelle holmen. Det avgjerande kan vera om inngrepet gir uheldige konsekvensar lenger nede i vassdraget, får Bergens Tidende opplyst.

Flaumen på Mæland onsdag førde også til at vegen vidare innover mot bruka aller øvst i Øvstedalen vart stengt, og skuleborna kom seg ikkje heim. Først seint på natt greidde ein med stor møye å forsera isvatnet med traktor.

EIT LYSPUNKT: Johannes Mæland (frå venstre) Nils Johan Tufte og Vigdis Tufte kunne i det minste gle seg over at posten kom fram i går.<p/>FOTO: ARNE HOFSETH