Møhlenpris skole er en av skolene med høyest andel elever med minoritetsbakgrunn i Bergen. Både foreldre og ansatte er bekymret over utviklingen de siste årene.

**Les også:

Slik gjør de i Oslo**

– Miljøet er blitt hardere. Problemene har eskalert de siste årene, sier FAU-leder Kristian Osen Fagertun.

Han forteller at både skolen og skolefritidsordningen har meldt fra om mer mobbing, mye grovere språkbruk og vold på og utenfor skolen.

– Noen foreldre er svært misfornøyde. I enkelte klassetrinn er det større problemer, sier FAU-lederen.

Søsken beskytter de små

BT har vært i kontakt med flere foreldre som har flyttet barna fra Møhlenpris til andre skoler. Skolen kjenner til tre, men BT vet at flere har vurdert flytting. De ønsker av hensyn til barna ikke å stå frem i avisen. Osen Fagertun bekrefter at foreldre har tatt barn ut av skolen på grunn av store ordensproblemer.

**Les også:

Flyttet for nytt barn**

– Vi liker ikke at det blir resultatet, sier rektor Kjetil Damm, som forteller at også skoleledelsen har opplevd at miljøet er blitt tøffere.

Særlig friminuttene har vært en utfordring. Store elever med småsøsken på skolen har vært veldig beskyttende, noe som har ført til konflikter. Derfor har nå små og store friminutt på forskjellige tidspunkt. Skolen har doblet antall inspiserende og ansatte en miljøarbeider før jul. Elevene er også delt opp i mindre klasser dette skoleåret.

– Vi er på rett vei. Flere voksne i skolegården hjelper, og lærerne opplever færre konflikter nå, sier Damm.

Sammensatt skole

Det er elever fra 22 forskjellige nasjoner på Møhlenpris skole. 35 prosent av elevene har minoritetsbakgrunn.

– Det er større utfordringer på Møhlenpris enn på andre skoler, sier Svanhild Alvær, barnevernsjef i Bergen kommune.

Hun trekker frem forskjeller i økonomi, sosial status og etnisitet, og forteller at barnevernet driver både forebyggende tiltak og individuell oppfølging.

– Elevene kommer hit med ulik bagasje. Flere er flyktningbarn. Vi har jobbet mye for å forstå og hjelpe, sier undervisningsinspektør Maria Lie-Matthiesen.

Skolen samarbeider blant annet med politiet, PPT og barnevernet.

– Vi opplever at elevene er rause og tolerante. Det kan skje episoder, men da griper vi inn, sier Lie-Matthiesen.

Foreldrene BT har vært i kontakt med forteller at gjenger med barn av ulik nasjonalitet skaper utrygghet. De presiserer at det ikke bare er elever med minoritetsbakgrunn som står bak.

Politiet koblet inn

Tidligere i vår ble politiet koblet inn i forbindelse med en episode på Møhlenpris. Noen elever hadde spraymalt skjellsord om navngitte lærere på skolebygget.

– Vi var inne som rådgivere. og opplevde samarbeidet med foreldrene som godt, sier politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård.

Lederen for politiets ungdomsseksjon mener skoler med høy andel innvandrerelever har spesielle utfordringer, men synes det er like viktig å følge opp voksne som barn.

– Jeg tror mange foreldre kunne trenge litt hjelp. De snakker ofte dårligere norsk enn barna og har mangelfull kunnskap om regler og normer i skolen.

Rektor er enig i at språket er en utfordring. De har derfor egne minoritetsspråklige foreldremøter med tolk.

Selv om problemene er på et helt annet nivå enn i Oslo, mener politiet at flere ungdomsmiljøer i Bergen utvikler seg i en uheldig retning.

– Når barn bruker vold, er det viktig at vi kobles tidlig inn. Da er muligheten for å forhindre gjentakelse vesentlig større.

Føler mindre trygghet

I den omfattende «Brukerundersøkelsen i skolene 2009», har Møhlenpris skole markant dårligere resultater på trivsel og trygghet i forhold til foregående år. Det samme gjelder kommunikasjon.

– At barn ikke trives og føler seg utrygge på skolen er nok det mest bekymringsfulle med undersøkelsen, mener Osen Fagertun.

Rektor Kjetil Damm ønsker å bedre resultatene.

– Trivsel er det viktigste for oss. Elever som trives har lettere for lære fag og lære å omgås. Vi har også mye fokus på lesing. Og vi skal bli bedre til å informere foreldrene, sier Damm.

FAU har tatt initiativ til å innføre PALS til høsten, et treårig program mot uønsket atferd. Ifølge FAU-lederen har dialogen vært god.

– Vi vil det samme, og jeg føler at skoleledelsen lytter til oss og tar problemene på alvor.

SPENNENDE: Rektor Kjetil Damm mener det å drive en skole med en stor andel av minoritetselever er både spennende og utfordrende. -Trivsel er det viktigste for oss. Vi er på rett vei, mener rektoren. Her med elevene Abdirashid Alin Ahmed, Mohammed Bah, Ali Al- Easlwie og Idle Khalif (fra venstre).
Marita Aarekol