I går ble den rykende ferske Masterplanen for Bergen lufthavn presentert på et møte i Bergen Næringsråd. Planen, som omfatter trafikkvekst og utbyggingsbehov frem mot 2015 og gir visjoner for flyplassen helt frem mot år 2050, skal behandles i styret for Avinor 20. juni. Den er blitt til i et samvirke mellom flyplassledelse, forskere og Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, flyselskapene, reiselivsnæringen, Bergen Næringsråd, Forsvaret og andre brukere på Flesland.

Transportøkonomisk institutt (TØI) legger frem ulike prognoser for trafikkutviklingen på Flesland avhengig av konjunkturer. Masterplanen bygger på en TØI-prognose basert på en utvikling med økt konkurranse, nye flyruter og lavere flypriser. Dette vil gi en forventet vekst, som varierer fra 1,7 prosent til vel fem prosent i året.

Ikke urealistisk

I fjor hadde Flesland knapt fire millioner reisende. Antallet vil øke til 4,5 millioner i 2010, 5,3 millioner i 2015, 6,2 millioner i 2020 og videre til 11,5 millioner passasjerer årlig i 2045. — Dette er ikke urealistiske tall, hevder lufthavnsjefen på Flesland, Dag J. Aksnes overfor Bergens Tidende.

— For 50 år siden var det ingen som trodde Flesland ville få den flytrafikken vi i dag opplever. Får vi en årlig trafikkvekst på mellom 1,7 og vel fem prosent årlig, ja, da vil vi få 11,5 millioner passasjerer årlig i 2050, legger han til.

Aksnes sier imidlertid at det er helt avgjørende for utviklingen av Flesland at man båndlegger arealer som åpner for vekst på flyplassen. For en kraftig økning i passasjertallet vil kreve store utbygginger. Blant annet vil det bli behov for flere oppstillingsplasser for fly, nye passasjerterminaler og en ekstra rullebane.

Satser på utenlandstrafikk

I fjor hadde Flesland 2,8 millioner innenrikspassasjerer, ca. en million utenlandspassasjerer og 200.000 reisende med helikopter til og fra olje- og gassfeltene i Nordsjøen. Aksnes regner med at innenlandstrafikken vil være stabil med en økning på en prosent eller to årlig. Helikoptertrafikken vil også være noenlunde stabil i 20-25 år fremover. Hva som deretter skjer på olje- og gassfeltene i havet vest av Vestlandet, vet man lite om i dag. Derimot er både Aksnes og forskerne som har deltatt i arbeidet med Masterplanen enig om at det først og fremst er utenlandstrafikken som vil øke. Flesland vil få en rekke nye utenlandsruter, og i løpet av få år vil innenriks- og utenlandstrafikken være like stor.

Positivt samfunnsregnskap

Dr.ing. Svein Bråthen ved Møreforskning sier at det ligger store samfunnsmessige gevinster i økt flytrafikk og utbygging av Flesland. Hordaland har et av landets mest flyintensive næringsliv, samtidig som det ligger store muligheter for vekst i reiselivet.

Bråthen har spesielt stor tro på at nye flyruter vil gi langt flere utenlandske reisende inn til Bergen enn tilfellet er i dag. I en egen analysedel i Masterplanen konkluderer Møreforskning med at den positive effekten vil overstige kostnadene ved å følge opp planen.

Ifølge Bråthen kom det 78.700 utenlandske turister med fly til Bergen i fjor. Disse sto for 561.800 gjestedøgn. Kan man gjennom vekst i utenlandstrafikken få inn 455.000 utlendinger på ferietur via Flesland, kan effekten for reiselivet blir hele 3,2 millioner gjestedøgn. I dag legge flybårne turister årlig igjen ca. 330 millioner kroner i Bergens-området. Slår prognosene til, kan dette tallet økes til et sted mellom 900 millioner og 1,9 milliarder kroner etter dagens kroneverdi, hevder han.